เกี่ยวกับเรา

 • Category: Uncategorised
 • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:49
 • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Hits: 911

ศูนย์สนเทศและหอสมุด

การจัดการความรู้  (Knowledge Management)

 

           KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และของห้องสมุด โดยดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวบุคคล หาวิธีการนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ง่ายต่อการนำมาปฏิบัติและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอด และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น

          หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ นโยบายของหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน การทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ติดต่อเรา

 • Category: Uncategorised
 • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:50
 • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Hits: 897

ศูนย์สนเทศและหอสมุด (อาคาร 6 : ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์)

    ที่อยู่  :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร.  :  0-2954-7300 ต่อ 412
    โทรสาร  :  0-2591-3155
    e-mail address  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

 • Category: Uncategorised
 • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:48
 • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Hits: 1146

ผลงานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

 

         1.  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

                                                      

             คู่มือหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์             คู่มือหอประวัติและพิพิธภัณฑ์             วีดิทัศน์นำชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
                                                                                              ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ภาษาจีน)


         2.  ผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ 

                                       

             Thailand’ s cultural arts and crafts niello                   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู                    ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราช
                    ware of Nakhon si thammarat                                   และผู้บริหารการศึกษา

         3.  คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด

                          

                      คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด                                วีดิทัศน์นำชมศูนย์สนเทศและหอสมุด (LAIC Guide)

 

         4.  ประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                             

                  ประวัติและผลงานอาจารย์สนั่น เกตุทัต                   ประวัติและผลงานอาจารย์ไสว สุทธิพิทักษ์ 

         5.  ผลงานนักศึกษา มธบ.

                                                    

                            It’s about Heart                                                     1 Hug 1 Happy                                         ครบครัน รวดเร็ว เข้าใจง่าย

                                                

                          รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย                                           STOP หยุดการค้ามนุษย์                             Abandon : ต้นไม้ กับ เด็กน้อย

                                               

                           RC จิบเดียว จับใจ                              คือรัก...อันยิ่งใหญ่ คือดวงใจ…คนไทยทั้งชาติ                               ซูเปอร์เด็กวัด

              

                      รากเหง้าที่รัก : Beloved Essence