หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษณา รักนุช

        [วพ372.21 ก282กFull Text
        
การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย

    an image  ไกรสร ยุโซะ

        [วพ371.334 ก978กFull Text
        
การพัฒนา IEP (Individualized education program) สำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

    an image  เขมกร อนุภาพ

        [วพ371.394 ข631กFull Text
        
การใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    an image  Zhu QiongLei

        [วพ371.39 จ685ก] Full Text
       
การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ

    an image  ชุติมา สรรเสริญ

        [วพ372.35 ช617กFull Text
        
การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    an image  ชุติมาธร นะมาเส

        [วพ370.1523 ช617กFull Text
        
การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    an image  Zeng Aiping

        [วพ495.10712 ซ499กFull Text
        
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

    an image  ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง

        [วพ372.7 ณ342กFull Text
        
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    an image  ดวงพร เฟื่องฟู

        [วพ371.39 ด211กFull Text
        
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    an image  นภาพร บำรุงศิลป์

        [วพ372.65951 น197ก] Full Text
        
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    an image  ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล

        [วพ372.7 ป223ก] Full Text
        
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม

    an image  พรศิริ ศิริเรศ

        [วพ372.6521 พ282กFull Text
        
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading

    an image  วรางคณา เค้าอ้น

        [วพ371.397 ว298กFull Text
        
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้

    an image  วีระภัทร์ ชาตินุช

        [วพ371.333 ว846กFull Text
        
การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    an image  ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้)

        [วพ372.414 ศ169ก] Full Text
       
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

    an image  สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น

        [วพ378.301 ส831ก] Full Text
       
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  เหนือดวง พูลเพิ่ม

        [วพ372.87 ห679ก] Full Text
       
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องและความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    an image  อภิษฐา กาบคำ

        [วพ371.39 อ268ก] Full Text
       
การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1