หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กษิดิศ ศรัทธาสุข
        ปัญหาการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  Full Text

    an image  กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  Full Text 

    an image  กิตติณัฎฐ์ วิญญรัตน์
        กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง  Full Text
    an image  กิติมา แก้วนะรา
        หลักความได้สัดส่วนกับบทกำหนดโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีแอมเฟตามีน  Full Text

    an image  คชาพัฒน์ บุญเงิน
        ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและโทษศึกษากรณี : ความผิดเกี่ยวกับเพศตามมาตรา 276 วรรคแรกและมาตรา 277 วรรคแรก  Full Text

    an image  ครรชกร เปรมศิริ
        ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  Full Text

    an image  จรรยา ปานแก้ว
        ปัญหาการมอบอำนาจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  Full Text

    an image  จันทิวา โสมกลิ้ง
        การล่อซื้อยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ : ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  Full Text

    an image  เฉลิมพล รสิตานนท์
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษา  Full Text

    an image  ชญาภา ศิลาพิชิต
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในเรือนจำ  Full Text

    an image  ชนกกานต์ อ้วนไตร
        หลักตรวจสอบค้นหาความจริง : ศึกษากรณีการไต่สวนมูลฟ้องอันเป็นเครื่องมือในการประทับฟ้องคดีของรัฐ  Full Text

    an image  ชัชวาลย์ สงวนพันธุ์
        มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาเงื่อนไขการหันเหคดีในชั้นก่อนฟ้อง  Full Text
    an image  ธิดารัตน์ ยวนทอง
        มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขัง : กรณีผู้กระทำความผิดหญิงคดียาเสพติด  Full Text

    an image  พรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแผนบังคับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  Full Text

    an image  พรพิชา บัวชุม

        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  Full Text
    an image  ภักดี หิรัญนพเจริญ
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้บริการในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน้ำและนวด : ศึกษาเฉพาะสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
    an image  ภาวินี อนันต์ธนสาร
        มาตรการการปรับเพิ่มรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์  Full Text
    an image  มสารัศม์ หรสิทธิ์เดชเจริญ
        ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง : ศึกษากรณีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  Full Text
    an image  รัฐชัย สาทรกิจ
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  Full Text
    an image  ลาวัณย์ อ่อนโฉม
        การกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  Full Text

    an image  ศุภษา กีรติวรายศ
        อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย  Full Text
    an image  สุวรรณี รักเหลือ
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการกระทำความผิดแก่รัฐ  Full Text
    an image  สุวิชา จักรเจริญ
        การตรวจสอบค้นหาความจริงคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  Full Text

    an image  ใหญ่วนิช สายแก้ว
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางแพ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  Full Text

    an image  อำภา คำปัน
        บทบาทของแพทย์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย  Full Text
    an image  อดิศร เข็มทิศ
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  Full Text
    an image  อรุโณทัย ซื่อสุวรรณ
        ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษากรณีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า  Full Text
    an image  อังค์วรา สินเกษม
        บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกันภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ  Full Text
        

    an image  ธิดารัตน์ ยวนทอง
        มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขัง : กรณีผู้กระทำความผิดหญิงคดียาเสพติด  Full Text