หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์
        [วพ344.01 ก432ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

    an image  กิตติณัฎฐ์ วิญญรัตน์
        [วพ344.03566 ก673ก] Full Text
        กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง

    an image  กิติมา แก้วนะรา
        [วพ345.077 ก677ห] Full Text
        หลักความได้สัดส่วนกับบทกำหนดโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีแอมเฟตามีน

    an image  จรรยา ปานแก้ว
        [วพ342.068 จ148ป] Full Text
        ปัญหาการมอบอำนาจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

    an image  เฉลิมพล รสิตานนท์
        [วพ346.077 ฉ422ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษา

    an image  ชญาภา ศิลาพิชิต
        [วพ344.0356 ช112ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในเรือนจำ

    an image  ธิดารัตน์ ยวนทอง
        [วพ345.077 ธ582ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขัง : กรณีผู้กระทำความผิดหญิงคดียาเสพติด

    an image  ภักดี หิรัญนพเจริญ
        [วพ344.0148 ภ315ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้บริการในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน้ำและนวด : ศึกษาเฉพาะสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ภาวินี อนันต์ธนสาร
        [วพ343.05262 ภ479ม] Full Text
        มาตรการการปรับเพิ่มรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์

    an image  มสารัศม์ หรสิทธิ์เดชเจริญ
        [วพ343.05262 ม223ป] Full Text
        ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง : ศึกษากรณีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร

    an image  รัฐชัย สาทรกิจ
        [วพ346.0432 ร352ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

    an image  ลาวัณย์ อ่อนโฉม
        [วพ345.077 ล284ก] Full Text
        การกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

    an image  สุวรรณี รักเหลือ
        [วพ345.066 ส875ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการกระทำความผิดแก่รัฐ

    an image  สุวิชา จักรเจริญ
        [วพ345.052 ส879ก] Full Text
        การตรวจสอบค้นหาความจริงคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

    an image  อดิศร เข็มทิศ
        [วพ343.082 อ128ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

    an image  อรุโณทัย ซื่อสุวรรณ
        [วพ345.026 อ419ค] Full Text
        ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษากรณีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า

    an image  อังค์วรา สินเกษม
        [วพ346.074 อ491บ] Full Text
        บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกันภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ