งานวิจัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ผศ. แล  ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ผศ.

    an image  การบริการจัดการอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง 
        [658.5 ผ228กFull Text

 

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ผศ. และ ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ผศ.

    an image  การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
        [658.5 ศ443กFull Text

 

สุฏิกา รักประสูติ

    an image  การศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        [657.3 ส763กFull Text