งานวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ  

    an image  การค้นคืนความหมายภาพด้วยโครงสร้างกราฟลำดับขั้นบนพื้นฐาน WordNet  
        
[006.42 น437ก] Full Text

 

เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, ผศ.ดร.  

    an image  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหาเส้นทางรถประจำทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 
        
[005.43 น881ก] Full Text

 

มนฑล นาวงษ์, ดร.  

    an image  การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหนึ่งเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
        
[621.3815322 ม153ก] Full Text