หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2557, 2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 


พ.ศ.2557

    an image  นภัสกร ธรรมดี
        รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้จัดการเที่ยวบิน โดยการใช้ m-learning  Full Text     

    an image  อิทธิพล ศรีรัตนะ
        ระบบการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิค ในเครือสังฆมณฑล  Full Text
        

พ.ศ.2559

    an image  นาถศจี สงค์อินทร์
        
การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  Full Text

    an image  ปนิดา เนื่องพะนอม
        
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  Full Text
    an image  ประทวน คล้ายศรี
        
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  Full Text

    an image  พาสนา ชลบุรพันธ์
        รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Full Text

    an image  พิเชษฐ ยังตรง
        กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  Full Text

    an image  รุ่งรุจน์ธนัน บุณยรักษ์
        
กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text