หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2557, 2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 


พ.ศ.2557

    an image  นภัสกร ธรรมดี
        [วพ371.334 น195ร] Full Text
        รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้จัดการเที่ยวบิน โดยการใช้ m-learning

    an image  อิทธิพล ศรีรัตนะ
        [วพ371.2 อ728ร] Full Text
        ระบบการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิค ในเครือสังฆมณฑล

 

พ.ศ.2559

    an image  พาสนา ชลบุรพันธ์
        [วพ371.14 พ626รFull Text
        รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    an image  พิเชษฐ ยังตรง
        [วพ373.1 พ654ก] Full Text
        กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21