หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2558

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กัลยกร แสวงผล

        [วพ338.4791 ก399ก] Full Text
        การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม

    an image  ธรา สุขคีรี

        [วพ338.4791 ธ379ร] Full Text
        แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

    an image  ธฤติมา อัญญะพรสุข

        [วพ338.4791 ธ389ปFull Text
        
ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยววัยสูงอายุชาวยุโรป

    an image  ธัญวลัย ชุติมาวัฒนานันทน์

        [วพ338.4791 ธ469คFull Text
        
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทัวร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

    an image  นิยม เจริญศิริ

        [วพ338.4791 น641ปFull Text
        
ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    an image  วารานัย ยุวนะเตมีย์

        [วพ338.4791 ว478กFull Text
        
การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

    an image  อมรรัตน์ ฟริญญาณี

        [วพ338.4791 อ286กFull Text
        
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ ในชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

 

สารนิพนธ์

    an image  กาญจนา กาแก้ว

        [338.4791 ก425พ] Full Text
        พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตรจังหวัดระยอง

    an image  โดม อินทรกระทึก

        [338.4791 ด962ค] Full Text
        ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    an image  นครินทร์ พงษ์เพียร

        [338.4791 น131ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พงศ์สิริ วิธิวรวีร์
        [338.4791 พ141ป] Full Text
        ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย

    an image  สุวิทย์ จันทร์เพ็ญ
        [338.4791 ส881ค] Full Text
        ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา