หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2558

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์

        [วพ373.1 ช358ก] Full Text
       
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

    an image  ธีราภรณ์ ผลกอง

        [วพ373.112 ธ685ค] Full Text
       
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

    an image  น้ำบุศร์ อักษรนิรันดร์

        [วพ378.1734 น523ผ] Full Text
       
ผลของการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง กาล โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความสามารถในการใช้กาลในภาษาอังกฤษของนักศึกษา

    an image  พิมพิศา เต่ารั้ง

        [วพ373.236 พ723ผ] Full Text
       
ผลของการเรียนแบบนำตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    an image  ศราวุธ เกิดสุวรรณ

        [วพ371.394 ศ169ก] Full Text
       
การใช้อภิปัญญาพัฒนาความสามารถในการกำกับตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

    an image  หทัยรัตน์ ดุจจานุทัศน์

        [วพ371.1 ห136ค] Full Text
       
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    an image  อดิศักดิ์ คันธโรรส

        [วพ373.1334 อ129ก] Full Text
       
การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    an image  อรพินธร แก้วภู่

        [วพ372.5 อ336ก] Full Text
       
การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5