หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2558

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กานต์ชนก แสงแห่งธรรม
        [วพ345.08 ก432ก] Full Text
        การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

    an image  กิตติภา เทศทัพ
        [วพ345.05042 ก674ก] Full Text
        การสั่งคดีที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในชั้นพนักงานอัยการ

    an image  จันทร์ฉาย ศรีทิพย์อาสน์
        [วพ346.045 จ258ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

    an image  จารุกิตต์ โพธิ์ชัย
        [วพ342.088 จ321ปFull Text
        ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

    an image  จิตรมาส จิตรพิศาล
        [วพ343.05262 จ447ก] Full Text
        การส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยใช้มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์

    an image  จิรวรรณ นาคมาศ
        [วพ346.0486 จ511ปFull Text
        ปัญหาการบังคับใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร

    an image  จิระฐิติ กะการดี
        [วพ346.016 จ515ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงชีพและการเปลี่ยนแปลงค่าเลี้ยงชีพภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง

    an image  ฉัตรตุพล รัตน์แสง
        [วพ342.07 ฉ232ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดี : ศึกษาเฉพาะคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นในศาลอุทธรณ์

    an image  ฉัตรศิราช ลาภิวงค์
        [วพ343.082 ฉ235ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการป้ายโฆษณา

    an image  ชะรัตน์ เพชรประไพ
        [วพ344.0533 ช333ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

    an image  โชติ จ้ายหนองบัว
        [วพ347.077 ช821ก] Full Text
        กระบวนการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

    an image  ณวฒ เจริญหลาย
        [วพ345.077 ณ254กFull Text
        การบังคับโทษทางอาญา ศึกษา การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน

    an image  ณัฐกาญจน์ ทองคำ
        [วพ345.056 ณ322คFull Text
        ความสามารถในการดำเนินคดี : การจัดหาทนายความโดยรัฐให้จำเลยในคดีอาญา

    an image  ธนวัฒน์ สินเกษม
        [วพ343.0999 ธ154ปFull Text
        ปัญหาการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือที่เป็นเท็จตามมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

    an image  ธนันณัฏฐ์ โพธิ์พรม
        [วพ345.0235 ธ212ข] Full Text
        ขอบเขตการใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

    an image  ธารทิพย์ ภูเดช
        [วพ345.052 ธ522บFull Text
        บทบาทของเจ้าพนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    an image  ธาริณี มณีรอด
        [วพ342.0858 ธ525ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    an image  นิยะดา อภิปรัชญาพงศ์
        [วพ345.052 น643บ] Full Text
        บทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน

    an image  พัทธ์ชนน์ รุ่งอินทร์
        [วพ342.087 พ542ป] Full Text
        ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้กับการรับรองสิทธิชุมชน

    an image  พุทธภูมิ รัตนเกตุ
        [วพ342.088 พ832ปFull Text
        ปัญหาการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือร่ำรวยผิดปกติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

    an image  รัตนศักดิ์ รัตนลาโภ
        [วพ346.048 ร373ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก : ศึกษากรณีการนำมาตรการมาใช้กับประเทศไทยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

    an image  วรรณนภัส ติ้งสมชัยศิลป์
        [วพ345.052 ว249ก] Full Text
        การสอบสวนคดีพิเศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็นกระบวนการเดียวกัน

    an image  วัชชกานต์ เศาภายน
        [วพ342.0664 ว376ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละมิดอำนาจศาล : ศึกษากรณีการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    an image  วาสนา นิลเพชร
        [วพ342.0664 ว491ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดีปกครองของสำนักงานศาลปกครอง : ศึกษากรณีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    an image  วิริยา สาช่อฟ้า
        [วพ342.066 ว694ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการนำหลักการร้องสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในวิธีพิจารณาคดีปกครอง

    an image  สุวัฒนา บุญเดช
        [วพ342.0664 ส876ม] Full Text
        มาตรการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นบุคคลล้มละลาย

    an image  อรกนก ทับทิมทอง
        [วพ345.056 อ313ก] Full Text
        การตรวจสอบความจริงในชั้นเจ้าพนักงานกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลวิกลจริต

    an image  อรนุช อ่อยอารีย์
        [วพ345.081 อ329ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว

    an image  อรรจน์ ขาวแสง
        [วพ345.077 อ344บ] Full Text
        บทบาทของพนักงานอัยการในการคุมประพฤติในชั้นก่อนฟ้อง

    an image  อรรถพล ลี้กระจ่าง
        [วพ342.088 อ357ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

    an image  อรอนงค์ ชุมพล
        [วพ342.03 อ383ก] Full Text
        การควบคุม และการตรวจสอบ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย

    an image  อุเทน สุขทั่วญาติ
        [วพ346.086092 อ826ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ