หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ทิพรัตน์ ศิลปพงศ์วรากร

        [วพ004.5 ท477ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์

    an image  ธนภณ บุญแสนพล

        [วพ006.76 ธ152ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ กรณีศึกษา : ภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

    an image  ธวัชชัย สุวรรณโชติ

        [วพ621.3821 ธ395ร] Full Text
        ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

    an image  พิพัฒน์ กุลานุวัติ

        [วพ658.7882 พ697ก] Full Text
        การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยการโปรแกรมเชิงพลวัตกรณึศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมชาไข่มุก

    an image  วราภรณ์ วงษ์นิล

        [วพ658.515 ว321ก] Full Text
        การเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตชุดกระโปรงเด็กผู้หญิง

 

สารนิพนธ์

    an image  จุฬาพร ทรงพัฒนากุล

        [628.922 จ679ก] Full Text
        การจัดการความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออพยพผู้ใช้อาคารตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารกรณีศึกษา นิติบุคคล อาคารชุด จิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ส่วนที่พักอาศัย