รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใหม่ ประจำเดือน ปี 2559

Audio Visual Media of Month

 
 

  an image  มกราคม 2559
     
January 2016

  an image  กุมภาพันธ์ 2559
     
February 2016

  an image  มีนาคม 2559
      
March 2016

  an image  เมษายน 2559
      
April 2016

  an image  พฤษภาคม 2559
      
May 2016

  an image  มิถุนายน 2559
      
June 2016

  an image  กรกฎาคม 2559
      
July 2016

  an image  สิงหาคม 2559
      
August 2016

  an image  กันยายน 2559
      
September 2016

  an image  ตุลาคม 2559
      October 2016

  an image  พฤศจิกายน 2559
      November 2016

  an image  ธันวาคม 2559
      December 2016