หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กนกจิต สีด้วง

        [วพ373.1 ก124ก] Full Text
       
การส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

    an image  กาญจนา ชิดสิน

        [วพ371.14 ก425ก] Full Text
       
การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

    an image  ชวิศา กลิ่นจันทร์

        [วพ372.7 ช296ก] Full Text
       
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    an image  เทวิณี ศิริพิกุลพันธุ์

        [วพ371.39 ท649ผ] Full Text
       
ผลการเรียนรู้เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ด้วยชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชั้นนิสซึ่ม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    an image  สิริกร สินสม

        [วพ371.59 ส731ป] Full Text
       
ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

    an image  สุรีพร จิตเอื้อ

        [วพ372.21 ส866ป] Full Text
       
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี

 

สารนิพนธ์

    an image  รัฐสยาม วงษ์ยี่

        [371.2 ร362ก] Full Text
       
การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    an image  วิญา วงศ์ลิขิตปัญญา

        [372.65 ว678ก] Full Text
       
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม