หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2538

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กมล ศรพรหม 
        [วพ302.35 ก134ก] Full Text 

        การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติและบริษัทตัวแทนโฆษณาไทยกับผลกระทบต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

    an image  กัณฑิมา พิมพ์บรรเลง 
        [วพ302.2308 ก384ก] Full Text 

        การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ที่นิยมเที่ยวสถานบริการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ชนนาถ มีนะนันทน์ 
        [วพ659.143024375 ช133ก] Full Text 

        การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อดนตรีประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

    an image  ชมนาท รัตนมณี 
        [วพ302.2308 ช166ก] Full Text 

        การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะช่องทางข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนและการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของนักธุรกิจชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ณัฐนันท์ ประยูรหงษ์ 
        [วพ302.2308 ณ331พ] Full Text 

        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากสื่อการขายทางไปรษณีย์ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ณิชา ศิริพรภิญโญ 
        [วพ070.1024055 ณ432ก] Full Text 

        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ในเด็กวัยรุ่นสังกัดสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  นารีมาน มะเส็ง 
        [วพ302.2308 น487ก] Full Text

        การเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นุชนาฎ สกุลทอง 
        [วพ302.2308 น725ก] Full Text 

        การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าถุงมือยางทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  บุญรอด พรหมศาสตร์ 
        [วพ332.17 บ543ธ] Full Text 

        ธนาคารพาณิชย์กับการสร้างภาพพจน์กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทยธนาคารแห่งปี 2536

    an image  บุษบา มณีวรรณ์ 
        [วพ302.33 บ675ก] Full Text 

        การวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอดูอาชีพกับบุคคลต่างฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพมหาคร

    an image  ปกรณ์ สุทธิภัทรพันธ์ 
        [วพ659.132 ป117ก] Full Text 

        การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันศึกษาลักษณะการจัดรูปแบบชิ้นงานโฆษณา

    an image  ปริญดา จิตติรัตนากร 
        [วพ302.33024375 ป458ป] Full Text 

        ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกา [ฮอลลีวูด] ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ผจงจิตต์ ศุขมนัส 
        [วพ302.2308 ผ142ก] Full Text 

        การเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ยศวีร์ วันเพ็ญ 
        [วพ302.2308 ย158ก] Full Text

        การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทรักษาความปลอดภัย

    an image  รังษี บูรณประภาพงศ์ 
        [วพ659.2 ร298ค] Full Text

        ความคาดหวังของนักประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้สื่อข่าวต่อการให้และรับข้อเสนอในเชิงผลประโยชน์ 

    an image  วิไล เดชประสิทธิ์ศักดิ์ 
        [วพ302.3302465 ว724คFull Text 

        ความคิดเห็นของนักธุรกิจที่มีต่อผลสำเร็จเชิงธุรกิจในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยผ่านเครือข่ายการเล่นกอล์ฟ

    an image  ศรัณยา สุวรรณทัต 
        [วพ384.535 ศ162ผ] Full Text

        ผลของการเข้ารหัส 01 ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 800 ในทัศนคติของผู้ใช้  

    an image  ศิริลักษณ์ ศิริวรรณ 
        [วพ384.043 ศ484ก] Full Text

        การศึกษาภาพพจน์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในทัศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  ศิวพร จันทร์จำเนียร 
        [วพ384.606 ศ542ก] Full Text

        การรับรู้และทัศนคติของพนักงานที่มีต่อนโยบายและแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

    an image  สมพงศ์ สรวยสุวรรณ 
        [วพ384.5443 ส262ก] Full Text

        การสำรวจทัศนคติของประชาชนเขตกรุงเทพมหาครในด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อรายการสยามานุสติ  

    an image  สุขิฏฐา ศิริพงษ์ 
        [วพ302.2322024372 ส743บ] Full Text

        บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันที่มีต่อการประกอบอาชีพอาจารย์ศึกษากรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา

    an image  สุทินพา พุฒิธนกาญจน์ 
        [วพ659.29373246 ส779ก] Full Text 

        การศึกษารูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสาขาบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุเทพ วงษ์บุญธรรม 
        [วพ659.29384 ส781ก] Full Text

        การวิเคราะห์สถานภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

    an image  สุพจน์ ทองปุ๋ย 
        [วพ302.2308 ส826ก] Full Text

        การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารที่นำไปสู่การใช้บริการธุรกิจนวดแผนโบราณในจังหวัดนนทบุรี

    an image  สุมิตตา สิงห์โตอ่อน
        [วพ070.4493054 ส842ภ] Full Text

        ภาพของสตรีในหนังสือพิมพ์รายวัน : การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการและนักข่าว 

    an image  หนึ่งฤทัย ศริ 
        [วพ659.2933232 ห159ก] Full Text 
        การศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในสายตาของลูกค้าสินเชื่อและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร

    an image  อรรถเสวี สายเนตร 
        [วพ302.23 อ366ป] Full Text

        ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50