วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : สาขาวิชานิติศาสตร์

e-Journal : Law
 

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ชื่อวารสาร เพื่ออ่านวารสารฉบับเต็มได้ทันที
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. an image   กฤษฎีกาสาร

 an image   ข่าวเนติบัณฑิตยสภา

 an image   ดีเอสไอ ไตรสาร

 an image   วารสารกรมบังคับคดี

 an image   วารสารกระบวนการยุติธรรม

 an image   วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (มหาวิทยาลัยบูรพา)

 an image   วารสารจุลนิติ

 an image   วารสารตำรวจ

 an image   วารสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 an image   วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์

 an image   วารสารยุติธรรม

 an image   วารสารสถาบันพระปกเกล้า

 an image   เอกสารข่าวรัฐสภา

 an image   เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)