หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2539

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กันตา ชิวภักดี
        [วพ302.2308 ก389ก] Full Text 
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ผู้ลงทุนได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  จรงจิตต์ ทับพุ่ม
        [วพ659.1933212 จ145ก] Full Text 
        การศึกษาแนวคิดทางการตลาดเกี่ยวกับการแสดงเอกลักษณ์สถาบันในภาพยนตร์โฆษณาสถาบันของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2538 

    an image  ชัชพร เหล่าวีระไชย
        [วพ302.2308 ช356ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ญาณิน เตรีย์ศักดิกุล
        [วพ659.143 ญ212ท] Full Text 
        ทัศนคติของนักศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรูปแบบของโฆษณาทางโทรทัศน์

    an image  ณรงศร เนาวบุตร
        [วพ659.2933212 ณ249ป] Full Text 
        ประสิทธิภาพของสารคดีชุดรอยไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 ที่มีผลกระทบต่อภาพพจน์ของธนาคารศรีนคร

    an image  ธนา ศรีนิเวศน์
        [วพ302.2308 ธ231ผ] Full Text 
        ผลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไวน์ในเขตกรุงเทพฯ

    an image  นลินสิริ นาคบัว
        [วพ659.19613287 น286ผ] Full Text 
        ผลของการสื่อสารการตลาดต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคน้ำแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นลินี เสาวภาคย์ 
        [วพ302.2308 น287อ] Full Text 

        อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน [Fast food] ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  บุญพา สันทาย
        [วพ302.2308 บ521ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ประภาวรรณ พิบูลย์วงศ์
        [วพ302.35 ป342ท] Full Text 
        ทัศนคติของนักบริหารที่มีต่อการล็อบบี้

    an image  ปิยาณี วิริยานนท์
        [วพ302.2322 ป622ก] Full Text 
        การรายงานข่าวเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์รายวัน
 

    an image  โปรดปราน รุ่งหิรัญ 
        [วพ302.2308 ป933ท] Full Text 

        ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  พิชญา กรรณานุวัฒน์
        [วพ659.2933212 พ639ก] Full Text 
        การศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในทัศนะของพนักงานทั่วประเทศ
 
  

    an image  รติกร เรืองอุไรฤกษ์
        [วพ302.2322 ร135พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความรู้ที่ได้จากการอ่านข่าวปฏิรูปทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์รายวันของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

    an image  รุจยา ฟักทองพรรณ
        [วพ302.2308 ร653ก] Full Text
        การศึกษาผลการประชาสัมพันธ์โครงการรักโลกใต้ทะเลของบริษัทในกลุ่มสยามกลการ

    an image  ลดาวัลย์ วัฒนสานติ์
        [วพ302.35 ล118ค] Full Text 
        ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร : ศึกษากรณีเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ณ ที่ทำการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

    an image  วรวิภู เลาหะคามิน
        [วพ659.2937804 ว281ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์มหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อพัฒนาการสื่อสารสถาบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  วิรุฬห์รัตน์ ผลทวี
        [วพ302.2345 ว698ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรีเซนเตอร์ดาราทางโทรทัศน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ
  
     

    an image  สุทธิพันธ์ ศิวพิทักษ์ 
        [วพ070.44932 ส773ก] Full Text

        การศึกษาเปรียบเทียบการเสนอข่าวการเมืองภายในประเทศช่วงเวลาข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร 

    an image  สุภาวดี พรหมมา
        [วพ659.2936211 ส839กFull Text 
        การสื่อสารการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 
  

    an image  อภันพร กงประเวชนนท์ 
        [วพ659.29378 อ246ก] Full Text

        การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล