หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2536-2537

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2536

    an image  มณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ 
        [วพ384.535 ม137ก] Full Text 

        การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้วิทยุติดตามตัวของนักธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วัลย์ลดา อุตรวงษ์ 
        [วพ659.19629222 ว444กFull Text

        การศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์ที่พึงประสงค์กับภาพพจน์จริงในทัศนคติของผู้ใช้รถยุโรปในกรุงเทพมหานคร

    an image  เอื้อมพร ลือกิตติศัพท์ 
        [วพ659.29338644 อ935ศFull Text 

        ศึกษาการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ศึกษาเฉพาะกรณีเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

พ.ศ.2537

    an image  ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ 
        [วพ028.7 ฐ352ก] Full Text 

        การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและความต้องการเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ธัญรดา กาญจนกิจ 
        [วพ302.23 ธ468ก] Full Text 

        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  นริณี ชวนเกริกกุล 
        [วพ302.23 น242ก] Full Text 

        การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

    an image  พึงพิทย์ จารุวัฒน์ 
        [วพ302.234 พ813ก] Full Text 

        การเปิดรับข่าวสารด้านมลพิษจากสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

    an image  ราเมศร์ ตัณชวนิชย์ 
        [วพ028.8 ร449ก] Full Text 

        การเลือกซื้อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อนิตยสารวิเคราะห์หลักทรัพย์