หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2556-2557, 2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2556

    an image  กิตติชัย ศรีชัยภูมิ
        [วพ658.812 ก673ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าวิสาหกิจขนาดเล็กกับความภักดีต่อตราสินค้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

    an image  สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ
        [วพ658.40630285 ส232ป] Full Text
        ปัจจัยขับเคลื่อนและผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ สำหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทย

    an image  สุชาติ จรประดิษฐ์
        [วพ658.8 ส761อ] Full Text
        อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย

 

พ.ศ.2557

    an image  รทวรรณ อภิโชติธนกุล
        [วพ658.152 ร139ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดโครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย

 

พ.ศ.2559

    an image  ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว
        [วพ658.4 ฤ173อ] Full Text
        อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงิน