หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2556-2557, 2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


พ.ศ.2556

    an image  กิตติชัย ศรีชัยภูมิ
        ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าวิสาหกิจขนาดเล็กกับความภักดีต่อตราสินค้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  Full Text        

    an image  สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ
        ปัจจัยขับเคลื่อนและผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ สำหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทย  Full Text   

    an image  สุชาติ จรประดิษฐ์
        อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย  Full Text
        

พ.ศ.2557

    an image  รทวรรณ อภิโชติธนกุล
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดโครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย  Full Text
        

พ.ศ.2559

    an image  ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
        การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์แฟชั่นของกลุ่ม Gen Y เพศชายและเกย์  Full Text
    an image  ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว
        อิทธิพลของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงิน  Full Text
    an image  สิทธิ วงศ์ทองคำ
        ผลของความสำเร็จของสโมสรและการสื่อสารทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ชมในการแข่งขันฟุตบอลไทย ลีก  Full Text