หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  นลิศรา บัวบาน
        [วพ338.4791 น288ค] Full Text
        ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และปัจจัยในการเลือกบริษัทจัดนำเที่ยวของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  อรวรรณ เกิดจันทร์

        [วพ338.4791 อ372ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สารนิพนธ์

    an image  ภาวิณี หาญณรงค์

        [338.4791 ภ478ก] Full Text
        การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพ เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา โฮมสเตย์กระชังแพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

    an image  วีรพร รอดทัศนา

        [338.4791 ว829ก] Full Text
        การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

    an image  สุดาพร สุธาโภชน์

        [338.4791 ส769ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี