หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 
        [วพ302.23 ฉ233พ] Full Text
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ชวัล เกษมเนตร
        [วพ302.2345 ช292ก] Full Text
        กลยุทธ์การนำเสนอรายการโทรทัศน์ "เอส เอ็ม อี ตีแตก" และผลกระทบที่มีต่อธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการ  

    an image  ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ
        [วพ302.23 ณ329ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชนตาม "นโยบาย 5 จริง" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    an image  เทพพิภพ พลม่วง
        [วพ302.2 ท616ก] Full Text
        การรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับบริการต่อศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    an image  ปกรณ์ สุขสำราญ
        [วพ302.2324 ป116ก] Full Text
        การถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งรถสไตล์ญี่ปุ่นผ่านนิตยสารรถยนต์ Option Thailand ในกลุ่มคาร์คลับ

    an image  ภัทรา ตั้งอรุณสันติ
        [วพ302.2 ภ374ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อโฆษณา ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติระหว่างแบรนด์ไทยและเกาหลีของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร

    an image  มนตรี จุ้ยม่วงศรี
        [วพ302.23 ศ159ก] Full Text
        พัฒนาการข่าวยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับการกำหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

    an image  ศรัญญา พิลามา
        [วพ302.23 ศ159ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

    an image  ศิริพร กิจประกอบ
        [วพ302.23 ศ463ก] Full Text
        "กำนันสุเทพ" ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์

    an image  อนุสรา มู่ฮัมหมัด
        [วพ658.827 อ234ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดตราสินค้าผู้ท้าชิงของธุรกิจเบเกอรี่กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง