หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กชพร รังษีภโนดร
        [วพ345.056 ก112ปFull Text
        ปัญหาองค์กรผู้ใช้อำนาจในการวินิจฉัยสิทธิของจำเลยที่ได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

    an image  กนกพร โชติรัตน์
        [วพ343.076 ก124ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    an image  กนิษฐา รักษ์แก้ว
        [วพ344.0356 ก128ก] Full Text
        การบังคับโทษจำคุก : ศึกษากรณีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการในเรือนจำ

    an image  กษิดิศ มธุรส
        [วพ345.027 ก333ค] Full Text
        ความผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล : ศึกษาความรับผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลโดยการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น

    an image  กานดา ปานดำ
        [วพ345.077 ก432ก] Full Text
        การบังคับโทษปรับ : ศึกษากรณีบังคับให้ทำงานแทนค่าปรับ

    an image  กิตติพงศ์ พุกพ่วง
        [วพ345.02532 ก673ป] Full Text
        ปัญหาขอบเขตความรับผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตามมาตรา 276 และมาตรา 277 ตามประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550

    an image  กุลรดา วุฒิสารวัฒนา
        [วพ346.033 ก728ป] Full Text
        ปัญหาทางกฏหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกกระทำละเมิดจนร่างกายพิการ

    an image  จันทิมา อรุณรัตน์
        [วพ344.035643 จ285ก] Full Text
        กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังในการมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานทางกาย

    an image  จารุณี ศิริวัฒน์
        [วพ347.06 จ322ก] Full Text
        กระบวนการเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

    an image  ฉาดฉาน แต่งประณีต
        [วพ345.06 ฉ269ก] Full Text
        การใช้อำนาจแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายของผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1

    an image  ชวลิต วงศ์ใหญ่
        [วพ345.02323 ช283ก] Full Text
        การกำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการให้และรับสินบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ

    an image  ชวิศ เหล่าปิยสกุล
        [วพ342.0664 ช296ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครอง

    an image  ชัชชัย ยุระพันธุ์
        [วพ345.056 ช353ก] Full Text
        การตรวจสอบการปรับบทความผิดในชั้นเจ้าพนักงาน

    an image  ชัยณรงค์ เตโช
        [วพ345.056 ช383ส] Full Text
        สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 : ศึกษาการดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    an image  ณฐภัทร รัตนชีวกุล
        [วพ344.01544 ณ119ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)

    an image  ณสรวงธร สุวรรณอาภรณ์
        [วพ346.054 ณ259ป] Full Text
        ปัญหาในการใช้สิทธิของคนพิการในการทำพินัยกรรมและการเป็นผู้รับพินัยกรรม

    an image  ณัฏฐชาวีร์ บุณยกฤษฎิ์กุล
        [วพ342.0664 ณ311ก] Full Text
        การได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย

    an image  ณัฐวรรณ ดวงกางใต้
        [วพ345.025 ณ352ค] Full Text
        ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา : ศึกษาขอบเขตของการให้ความยินยอมโดยผู้เสียหาย

    an image  ตรีพล เกตุสุริยา 
        [วพ345.04 ต185ค] Full Text
        ความยินยอมของผู้เยาว์ในกฎหมายอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการสักร่างกาย และการขลิบอวัยวะเพศ

    an image  ถิรดล วัฒนศักดิ์
        [วพ345.0253 ถ411ห] Full Text
        เหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285

    an image  ทินกร วันไชยธนวงศ์
        [วพ345.056 ท446ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง

    an image  ทิพย์อุษา โอภาสพินิจ
        [วพ342.087 ท483ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

    an image  ธัญวรรณ ศรีพุ่ม
        [วพ345.02 ธ469ข] Full Text
        ขอบเขตบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน

    an image  ธีราสิทธิ สุขสมจิตวิชัย
        [วพ344.0356 ธ699ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

    an image  นทีธร มีชัย
        [วพ345.052 น152ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

    an image  นภัส คำนวน
        [วพ344.04197 น195ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่และจริยธรรมของแพทย์ เมื่อผู้ป่วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย

    an image  นภัสวรรณ ออกแมน
        [วพ346.086382 น195ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

    an image  นราวุฒิ ธุลีวรรณ
        [วพ342.066 น241ก] Full Text
        การนำหลักสุจริตมาใช้ในสัญญาทางปกครอง

    an image  นราวิทย์ ศักดิ์เพ็ชร
        [วพ345.0268 น241ค] Full Text
        คุณธรรมทางกฏหมาย : ศึกษากรณีความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

    an image  นาวิก อาจจันทร์
        [วพ343.076498 น494ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

    an image  นิตินันท์ ศรีเมฆ
        [วพ342.59303 น584ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : ศึกษาปัญหากรณีการเสนอกฎหมายโดยประชาชน

    an image  นิศรา รัตนเกียรติกานต์
        [วพ345.08 น686ม] Full Text
        มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูในชั้นก่อนฟ้อง

    an image  บรรเจิด จันทร์รุ่งศรี
        [วพ344.0356 บ153ป] Full Text
        ปัญหาในการใช้เครื่องพันธนาการของผู้ต้องขัง

    an image  บุรณิมา คูนิอาจ
        [วพ345.072 ป646อ] Full Text
        อำนาจศาลในการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว

    an image  บุศกร เรื่อศรีจันทร์
        [วพ343.05267 บ661ป] Full Text
        ปัญหาในทางทฤษฎีเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีดำเนินกิจการอันอาจก่อให้เกิดกำไร/อันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรนอกเหนือวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย

    an image  ปาณิตา กัณสุทธิ์
        [วพ344.03566 ป545ส] Full Text
        สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง

    an image  ปาริมา คงสุจริต
        [วพ344.03565 ป554ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของผู้ต้องขัง

    an image  ปิยะ วรรณวงค์
        [วพ345.04 ป621ค] Full Text
        คุณธรรมทางกฎหมาย : ศึกษาการใช้การตีความความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

    an image  ปิยะมิตร บุญนำพา
        [วพ344.035643 ป622ป] Full Text
        ปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ตัองขัง

    an image  พรชนก ขาวรอด
        [วพ346.073 พ229ป] Full Text
        ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

    an image  พรภัทรา ตันตยานนท์
        [วพ345.04 พ254ห] Full Text
        เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ : ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณีในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน

    an image  พัทธกฤต เทียมเศวต
        [วพ340.092 พ542ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    an image  พัทธ์ธีรา ศรีประทักษ์
        [วพ346.065 พ547ม] Full Text
        มาตรการทางกฏหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม

    an image  พิมพร รุ่งทิฆัมพรชัย
        [วพ345.056 พ718ก] Full Text
        การขังระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังเกี่ยวกับสถานที่คุมขังในระหว่างพิจารณาคดี

    an image  พิมลดา วรรณพิรุณ
        [วพ346.086 พ724ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

    an image  เพชรรพี พิมพ์พัฒน์
        [วพ345.066 พ876ก] Full Text
        การให้เอกสิทธิ์แก่พยานบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์กับซีวิลลอว์

    an image  เพ็ญพิชชา มาลัย
        [วพ343.042 พ892ป] Full Text
        ปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อการต่อต้านการหลบหนีภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้

    an image  ภมร วงษ์เกตุ
        [วพ342.0664 ภ162ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีเอกชนก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

    an image  ภัทร์สุดา กราบไกรแก้ว
        [วพ345.056 ภ373ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในเรือนจำ

    an image  ภาณุพล บุรพันธ์
        [วพ345.066 ภ432ก] Full Text
        การคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 131/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    an image  ภิรมย์ นิลทัพ
        [วพ342.087 ภ545ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องสงสัย ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช 2457 และพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    an image  ยศ บุญบานเย็น
        [วพ343.05267 ย152ป] Full Text
        ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล : ศึกษากรณีการหลบหลีกภาษี

    an image  ยุทธพงศ์ หอยศรีจันทร์
        [วพ342.087 ย356ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์หรือมีบุตรติดมาด้วย

    an image  เยาวนารถ เพาะผล
        [วพ343.071 ย539ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ

    an image  รุ่งนภา เอี่ยมศรี
        [วพ345.056 ร623ส]
Full Text
        สิทธิของผู้ต้องหากับการช่วยเหลือทางกฏหมาย

    an image  รุ่งอรุณ รุ่งทองคำกุล
        [วพ342.0858 ร649ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจากการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

    an image  เริงชัย สินกอง
        [วพ344.035644 ร783มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีการขังเดี่ยว

    an image  วรปาตี สกุลไทย
        [วพ345.05 ว222ก] Full Text
        การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม

    an image  วรรณรัตน์ ลิมป์วรอมร
        [วพ347.053 ว256บ] Full Text
        บทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะคดีผู้บริโภค

    an image  วรวิช วนาวิวิธ
        [วพ346.065 ว279ป]
Full Text
        ปัญหาในกฏหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับการเปิดประชาคมอาเซียน

    an image  วรางคณา วานิชวัฒนากุล
        [วพ343.05262 ว298ป]
Full Text
        ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร

    an image  วรินทร กิจเจริญ
        [วพ344.035647 ว329ก]
Full Text
        การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

    an image  วศินี กมลวารินทร์
        [วพ345.0253 ว357ม]
Full Text
        มาตรการบำบัดผู้กระทำความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ

    an image  วสันต์ บุญประจักษ์
        [วพ345.077 ว358ม]
Full Text
        มาตรการลงโทษผู้กระทำผิดหญิงในคดีอาญา ศึกษากรณีการจำกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย

    an image  วันรพี แกนุ
        [วพ342.0684 ว436ก]
Full Text
        การควบคุมตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยบิดเบือนอำนาจหรือบิดเบือนขั้นตอนหรือวิธีการหรือโดยไม่สุจริต ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

    an image  วาทินี หวังไพบูลย์
        [วพ345.0268 ว464ม]
Full Text
        มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ

    an image  วาริท จิระภาค
        [วพ345.056 ว482ก]
Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็กและเยาวชนในการมีที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดี

    an image  วิชาญ น้อยโต
        [วพ344.0533 ว547มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมี และใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

    an image  วิชุดา นาราทรัพย์
        [วพ343.055 ว557ปFull Text
        ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการจดทะเบียนภายในราชอาณาจักร

    an image  วิฑูรย์ กล้าศึก
        [วพ345.04 ว574ปFull Text
        ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งสันนิษฐานความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม

    an image  ศิวนัยน์ วณิชชากุลจิต 
        [วพ346.078 ศ541นFull Text
        แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายล้มละลาย : ศึกษากรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้

    an image  สมชัย สกุลเหลืองอร่าม
        [วพ345.052 ส238ก]
Full Text
        การตรวจสอบการขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาดคีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

    an image  สมยศ วงษ์ดี 
        [วพ342.0664 ส274กFull Text
        การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

    an image  สะอาด น้อยจันทึก
        [วพ344.0957 ส516ปFull Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกิดจากพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมในประเทศไทย

    an image  สัญชัย ดุจดำเกิง
        [วพ345.056 ส552สFull Text
        สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น

    an image  สาริศา เพชรล้วน
        [วพ346.044 ส681ปFull Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการคืนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

    an image  สิญภพ รูปเตี้ย
        [วพ345.0708832 ส718ก] Full Text
        การดำเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : ศึกษากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อำนาจฟ้องคดีตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542

    an image  สิทธานต์ รัตนวงศ์
        [วพ343.071 ส719ก] Full Text
        การนำแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้เยียวยาผู้เสียหายในคดีผู้บริโภค : ศึกษากรณีผู้มีสิทธิฟ้องคดี

    an image  สุทธิพงษ์ รอดรัตนาทูล
        [วพ342.06 ส773ปFull Text
        ปัญหาการดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือออกเอกสารสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 99

    an image  สุภาวดี ชัยโยธา
        [วพ345.077 ส839ก] Full Text
        การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยศาลปกครอง

    an image  สุรศักดิ์ ศรีทองคำ
        [วพ342.066 ส854ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการจัดระเบียบองค์กรและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

    an image  อธิชัย ยงคะอักษร
        [วพ344.03566 อ145ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการบังคับการลงโทษผู้ต้องขังวัยหนุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขัง  
   

    an image  อโนทัย ศรีดาวเรือง
        [วพ345.08 อ241ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา : ศึกษากรณีอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการโอนคดีตามมาตรา 97 วรรคสอง

    an image  อรุณ หมื่นวงค์
        [วพ345.02323 อ412ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ

    an image  อัจฉริยา รสฉ่ำ
        [วพ346.086382 อ513ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป : ศึกษากรณีการรวมระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ

    an image  อัจฉรียา พิมพา
        [วพ342.066 อ514ห] Full Text
        หลักการห้ามพิพากษาเกินคำขอในคดีปกครอง

    an image  อัมพวรรณ การพันธ์
        [วพ346.022 อ557ก] Full Text
        การคืนทรัพย์สินกรณีโมฆียะกรรมเมื่อมีการบอกล้าง

    an image  อาภรณ์ คล้ายพันธ์
        [วพ345.04 อ631ค] Full Text
        ความรับผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมนุมชน : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดที่เป็นการก่ออันตราย
 
 

    an image  เอกลักษณ์ วิลัยหงษ์
        [วพ343.0553 อ881ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย