หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ชนากานต์ มงคลพร
        [วพ657.3 ช148ค] Full Text
        คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ : ก่อนและหลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

    an image  ชาญชัย อรรคผาติ
        [วพ657.0285 ช486ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในมุมมองของผู้ทำบัญชี

 

สารนิพนธ์

    an image  เกรียงไกร ศิลปรัศมี
        [332.024 ก767ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษา : เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

    an image  จุไรรัตน์ ครุธคำ
        [657.46 จ653ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของกลุ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

    an image  ฑริยา พงษ์พันธุ์
        [657.8 ฑ111ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลขององค์กรกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจพลังงานที่อยู่ในดัชนี SET 50

    an image  ธิราวรรณ วิวัฒนากรวงศ์
        [657.9042 ธ612ผ] Full Text
        ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงินในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  บรรณสรณ์ ผาแดง
        [657.45 บ159ม] Full Text
        มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ด้านการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรี

    an image  ปภาวรินท์ คชหิรัญ
        [336.242 ป163ศ] Full Text
        ศึกษาการเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสกรณีศึกษา : พนักงานเอกชนที่ทำงานในเขตลุมพินี

    an image  พรปวีณ์ สายพรหม
        [657.092 พ245ป] Full Text
        ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของสำนักการคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

    an image  ลีลาศ คุณฟอง
        [658.155 ล514ก] Full Text
        การศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา : บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จำกัด

    an image  วรรณา สรชาย
        [657.9042 ว267อ] Full Text
        องค์ประกอบของสำนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วิภาพร ทิมบำรุง
        [657.092 ว649ส] Full Text
        สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวังของผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินในบริษัทมหาชน

    an image  สุภาภรณ์ ยอดมิ่ง
        [657.092 ส838ผ] Full Text
        ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี : สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

    an image  อรนงค์ ทับทิมทอง
        [657.9042 อ327ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการให้บริการของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  อาชนเทพ อัครสุวรรณ์
        [657.0285 อ612ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ

    an image  อินทิรา วราพิทักษ์กุล
        [657.092 อ745ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของหน่วยงานรัฐสภา