หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2538

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กฤดาพรรณ ปานทองคำ
        [วพ338.4337805 ก273ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีของสถาบันราชภัฏเทพสตรี

    an image  กิตตินาถ นิติพน
        [วพ332.63222 ก677ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคากับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : การวิเคราะห์ทางด้านจุลภาค

    an image  จริยา ลิขิตสิทธิกุล
        [วพ332.66 จ167ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการให้สินเชื่อของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

    an image  จิรพรรณ สินธุพันธ์ประทุม
        [วพ332.04152 จ557พ] Full Text 
        พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบกรณีของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์

    an image  ชลเชษฐ์ พฤฒิธรรมกูล
        [วพ382.465 ช221ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีกำหนดอุปสงค์เพื่อการส่งออกไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยไปตลาดญี่ปุ่นและเยอรมนี  

    an image  เพชรา เงินกร
        [วพ338.4362814 พ878อ] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        อุปสงค์ต่อน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัยในเขตการประปานครหลวง

    an image  วราภรณ์ วรวรรณ
        [วพ381.141065 ว321ก] Full Text 
        การศึกษาลักษณะการขยายตัวและการแข่งขันของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

    an image  สุชาติ ลัพธิรักษา
        [วพ333.3387 ส761อ] Full Text 
        อิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้ออาคารชุดเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2533-2536  

    an image  สุทธิพงศ์ ภาคดารา
        [วพ338.476862 ส773ว] Full Text 
        วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมการพิมพ์

    an image  สุทธิสาร มนูทัศน์
        [วพ339.43 ส777ผ] Full Text
        ผลกระทบของการออมและการลงทุนที่มีต่อบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยระหว่างปี 2513-2536 
 

ภาคนิพนธ์

    an image  นันทิกร อภิชาติบุตร 
        [วพ332.17 น426ก] Full Text 
        การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการกระจายตัวของการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย

    an image  วารุพงษ์ ปลูกเจริญ
        [382.3 ว486ผ] Full Text 
        ผลกระทบของการปรับโครงสร้างการส่งออกสินค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย