หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2539

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ฉันธนะ เกศมณี
        [วพ338.46629222 ฉ269ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปัทมา นิตยาทานุกูล
        [วพ338.18 ป533ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร : ศึกษาจังหวัดชลบุรี

    an image  รักษ์สิทธิ์ สิทธิโชค
        [วพ338.521 ร294ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประหยัดต่อขนาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด [มหาชน] 

    an image  วสันต์ สุทธิวงศ์
        [วพ332.6327 ว358พ] Full Text
        พฤติกรรมการออมของภาคเอกชนในกองทุนรวมแบบปิดระหว่างปีพ.ศ.2535-2537

    an image  วุฒิศักดิ์ ดาวยก
        [วพ381.147 ว869ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของร้านสะดวกซื้อในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 

ภาคนิพนธ์ 

    an image  กรรณิกา เดชไชยยาศักดิ์
        [วพ332.6322 ก172ก] Full Text 
        การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการซื้อขายหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

    an image  อาภาภรณ์ ภูวกุล
        [332.6324 อ634ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรณีศึกษาที่ดินจัดสรรโครงการคันทรีพาร์ค