หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2536-2538

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2536

    an image  นนทชัย หาญทวีวงศา
        [วพ333.33220688 น154ต] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ตลาดคอนโคมิเนียมแบบที่พักอาศัยในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ 

    an image  ปรเมศร์ ปานโต
        [วพ332.210681 ป169ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินคงเหลือของสาขาธนาคารออมสิน 

    an image  พิสุทธิ์ จียาศักดิ์
        [วพ351.8770683 พ786ก] Full Text 
        การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

    an image  ศุภณัฐ วงศ์วิริยะธรรม
        [วพ378.11 ศ686ก] Full Text 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  สุทัศ สร้อยสุนทร
        [วพ351.823380683 ส777ก] Full Text
        การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ [อ.อ.ป.]

 

พ.ศ.2537

    an image  ผจงศักดิ์ หมวดสง
        [วพ657.8327045 ผ142ก] Full Text 
        การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

    an image  สุรชัย บุญยิ่งยงสถิตย์
        [วพ362.61 ส847ค] Full Text
        ความพึงพอใจในการใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุธรรมปกรณ์

  

พ.ศ.2538

    an image  ดวงรัตน์ พ่วงโพธิ์
        [วพ351.74 ด225ผ] Full Text 
        ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีข้าราชการตำรวจนครบาลระดับสถานี 

    an image  ตวงชน เสตะวีระ
        [วพ338.4791 ต212ก] Full Text
        การส่งเสริมการขายของธุรกิจท่องเที่ยวศึกษาเฉพาะกรณี : ธุรกิจท่องเที่ยวไทย  

    an image  ภัททสาร ศรีดาวเรือง
        [วพ658.3145 ภ353ค] Full Text 
        ความขัดแย้งของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด [มหาชน] ศึกษาเฉพาะกรณีในโครงสร้างองค์กรสาขาสมบูรณ์แบบในกรุงเทพมหานคร 

    an image  มนตรี ชนินทรลีลา
        [วพ658.834 ม151พ] Full Text 
        พฤติกรรมการซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  วรพรรณี ณ หนองคาย
        [วพ658.8343 ว227ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์