หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2539

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  จิตต์ขจี บุญครอบ
        [วพ657.8042 จ399ก] Full Text 
        การศึกษาการนำระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมาใช้ในรัฐวิสาหกิจ 

    an image  ชัชวาลย์ มีสกุล
        [วพ658.402 ช358ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

    an image  ฐิติพร ธรรมวิชัย
        [วพ658.3152 ฐ341ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสภาทนายความในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ทัศนีย์ กิติวินิต
        [วพ658.402 ท364ปFull Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการทำงานของพนักงาน

    an image  นวฤกษ์ เนียมอินทร์
        [วพ658.40352 น311ผ] Full Text 
        ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    an image  เนตรนภา คำตรง
        [วพ658.802 น785ป] Full Text 
        ปัจจัยทางด้านวิถีชีวิตและลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเร่งด่วนของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พิมพา หิรัญกิติ
        [วพ658.834 พ722ก] Full Text 
        การศึกษาการบริโภคน้ำแร่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

    an image  เพ็ญนัชชา เชยสวัสดิ์
        [วพ658.834 พ887ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิทยุติดตามตัวอีซีคอลในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ภคกมล คำดี
        [วพ658.3145 ภ112ค] Full Text 
        ความขัดแย้งภายในองค์การ : ศึกษากรณีฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทดาต้าแมท จำกัด [มหาชน] 

    an image  มรุต ประเสริฐศรี
        [วพ658.3145 ม196ว] Full Text 
        วัฒนธรรมองค์การของรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [กฟผ.] การไฟฟ้านครหลวง [กฟน.] และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [กฟภ.] ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

    an image  รณฤทธิ์ ศรีอาจ
        [วพ658.314 ร125ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สถานภาพในการทำงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย

    an image  โรจนา ศุขะพันธุ์
        [วพ658.409 ร927พ] Full Text 
        พฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : ศึกษากรณี ฝ่ายขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

    an image  วรพุทธิ สถิตย์วงศ์
        [วพ658.3044 ว231ผ] Full Text 
        ผลของระบบควบคุมพนักงานในเชิงพฤติกรรมและผลการดำเนินงานของพนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

    an image  วรรณา คูณชัยพานิชย์
        [วพ658.31422 ว267ป] Full Text 
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในจังหวัดปทุมธานี

    an image  สุดารัตน์ มีจิตร
        [วพ658.15224 ส769ก] Full Text 
        การศึกษาการลงทุนของนักลงทุนไทยรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  สุรชัย ลิขนะไพบูลย์
        [วพ658.8 ส848ก] Full Text
        การส่งออกหนังฟอกสำเร็จรูปของประเทศไทย  

    an image  สุวิมล ลิขิตาภรณ์
        [วพ658.15 ส882ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมกับอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเงินทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  อัมพรพรรณ ศรีประเสริฐ
        [วพ658.45 อ555ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : ศึกษากรณีบริษัทวนชัย กรุ๊ป จำกัด [มหาชน]