งานวิจัย วิทยาลัยครุศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กล้า ทองขาว, รศ.ดร. / พิณสุดา สิริธรังศรี, ผศ.ดร. และ วาสนา วิสฤตาภา, ดร.

    an image  การประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฎิบัติวิชาชีพการจัดการการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.37 ก312ก] Full Text

 

โชติ แย้มแสง, ดร.

    an image  สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        
[371.12 ช822ส] Full Text

 

ทัศนีย์ ชาติไทย, รศ.ดร.

    an image  แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        
[370.154 ท364ร] Full Text

    an image  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        
[658.31422 ท364ค] Full Text