หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กัสมา กาซ้อน
        [วพ658.835 ก412ผ] Full Text
        ผลกระทบของพฤติกรรมมุ่งตลาดและพฤติกรรมมุ่งการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

    an image  นัทธ์หทัย อือนอก
        [วพ658.152 น411ก] Full Text
        กลุ่มธุรกิจและการเข้าสู่สาธารณชน กรณีศึกษาบริษัทในประเทศไทย 

    an image  พีรภาว์ ทวีสุข
        [วพ658.835 พ793อ] Full Text
        อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและวิธีการดำเนินชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

    an image  ศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ 
        ผลกระทบของการส่งผ่านนโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อราคาของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : การทดสอบในมิติของความมีประสิทธิภาพของตลาด
        Full Text

    an image  สุธีรา อะทะวงษา
        [วพ338.092 ส786ค] Full Text
        คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย