หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  จันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์
        [วพ302.23 จ285ค] Full Text
        ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช

    an image  ZHAO YANHONG (เจา หยานฮ่อง)
        [วพ658.8342 จ756พ] Full Text
        พฤติกรรมการซื้อดอกกล้วยไม้ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง 

    an image  ชิสากัญญ์ ศุภวงศ์ธนากานต์
        [วพ658.827 ช576ก] Full Text
        การรับรู้ตราสินค้าอิชิตันชาเขียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  CHEN ZHU
        [วพ658.4038 ช712ก] Full Text
        กลยุทธ์การจัดการความรู้ต่อความสำเร็จของบริษัทจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก

    an image  XICHANG HUANG 
        [วพ303.482 ซ241ผ] Full Text
        ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
 

    an image  นงลักษณ์ โปร่งจิตร์
        [วพ658.8 น148ก] Full Text
        กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    an image  ภชพน เชื่อมทอง
        [วพ352.1159 ภ121ก] Full Text
        การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  MO XI (โม ซี)
        [วพ658.4013 ม912ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการควบคุมองค์กรกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจีนที่มาลงทุนในประเทศไทย

    an image  YADAN LUO
        [วพ658.82 ย239ก] Full Text
        กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคาร ICBC จำกัด (มหาชน) 

    an image  ศันสนีย์ สีพิมขัด
        [วพ658.8343 ศ336ค] Full Text
        ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเครือต่างชาติระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  หทัยทิพย์ เครือทัต
        [วพ658.834 ห135บ] Full Text
        บุคลิกภาพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร