วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : ต้องใช้ Username/Password

e-Journal
 

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ชื่อวารสาร เพื่ออ่านวารสารฉบับเต็มได้ทันที
2.
สำหรับ Username/Password ติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์แผนกบริการสารสนเทศ ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. an image  วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity World) 

 an image  วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา 

 an image  วารสารสารคดี 

 an image  วารสารสรรพากรสาส์น