หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่
Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กมลวิช เทพาสิตธนา

        [วพ620.136 ก137ก] Full Text
        การศึกษาสมบัติเชิงกลของการใช้ฝุ่นหินแทนทราย ในคอนกรีตผสมเถ้าแกลบร่วมกับเถ้าลอย

    an image  กรพินธ์ ตันภิบาล

        [วพ333.7963 ก169ก] Full Text
        การพัฒนาตัวแปรปรับแก้ค่าความถูกต้องของสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้กับการทำนายปริมาณการใช้พลังงานในอาคารพักอาศัย

    an image  กิตติพงศ์ อินทร์ทอง

        [วพ658.818 ก673ก] Full Text
        การกำหนดเป้าหมายยอดขายที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์

    an image  ขวัญเรือน โสอุบล

        [วพ005.74 ข274ต] Full Text
        ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนในระบบค้นคืนบทความวิจัยโดยการใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรม

    an image  จารุภา อุ่นจางวาง

        [วพ658.787 จ333ก] Full Text
        การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

    an image  ณาณิน เผ่าจอน

        [วพ658.780285642 ณ429ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสำหรับการกำหนดข้อชี้บ่งสินค้าในโรงงานผลิตท่อชิ้นส่วนยานยนต์

    an image  นิพนธ์ โตอินทร์

        [วพ658.787 น616ก] Full Text
        การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนสินค้าคงคลัง สำหรับสินค้าเครื่องดื่มกรณีศึกษา : แผนกควบคุมเครื่องดื่มในโรงแรม

    an image  พนิดา ธัญญานนท์

        [วพ006.76 พ199ก] Full Text
        การวิเคราะห์เบื้องต้นของส่วนต่อประสานแบบปรับเหมาะสมกับผู้ใช้บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับผู้ใช้สายตาเลือนราง

    an image  วิบูล ศุภจิตรานันท์

        [วพ371.1024 ว633ก] Full Text
        การแก้ปัญหาการจัดตารางสอนในระดับคณะโดยใช้ตารางประสบการณ์ของผู้ใช้กับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  พรพรรณ สัตตวัตรกุล 
        [658.4038011 พ247ก] Full Text
        การบริหารต้นทุนการซ่อมบำรุงตามแนวระบบธุรกิจอัจฉริยะ

    an image  มนพัทธ์ เกษมโกสินทร์ 
        [005.74 ม156ร] Full Text
        ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา : บริษัท แอมโปรไมโครซิส จำกัด

    an image  สมใจ ศิริปัญญาวุธ 
        [006.76 ส237ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

 

สารนิพนธ์

    an image  กนกกาญจน์ อินทนะ 
        ระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ์ และค้นหารถยนต์มือสอง
        Full Text

    an image  กิตติพงษ์ รักษ์เจริญ 
        [658.7882 ก674ก] Full Text
        การศึกษาระบบการขนส่งและเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา : ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าของธุรกิจค้าปลีก

    an image  คงชลัช เทศะแพทย์ 
        [346.065 ค113ก] Full Text
        การศึกษาแนวโน้มและแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ใหม่

    an image  จักรพันธ์ เที่ยงบุญ 
        [725.597 จ225ก] Full Text
        การใช้เตาเผาศพที่มีและไม่มีห้องเผาที่สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  เจษฎา วิริยะสุนทรพันธ์ 
        [005.43 จ755ก] Full Text
        การติดตั้งและเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบคอมพิวเตอร์เสมือน กรณีศึกษา : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

    an image  ณัฐกานต์ พงธิพันธุ์ 
        [384.5 ณ322ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE 802.11 G และ N ในการใช้งานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

    an image  ณิชชารีย์ ประเสริฐนอก 
        [621.3227 ณ431ก] Full Text
        การศึกษาวิเคราะห์การใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารสถานที่ศึกษานานาชาติ : กรณีศึกษา International School Bangkok (ISB)

    an image  ทีปกา ชัยสุนทร 
        [363.7288 ท533ก] Full Text
        การศึกษาการจัดการขยะติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลรับค้างคืน ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

    an image  ธงชัย สุวรรณเวก 
        [005.74 ธ118พ] Full Text
        พัฒนาระบบสำรองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ กรณีศึกษา : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

    an image  ธวัชชัย หัวเพชร 
        [621.38456 ธ395ค] Full Text
        ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปวีณา ภูเขม่า 
        [658.787 ป496ก] Full Text
        การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (สายพาน) อุตสาหกรรมไม้อัด กรณีศึกษา : บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด

    an image  ปัญญา วัฒนคู 
        [690.23 ป524ก] Full Text
        การศึกษาสาเหตุของการเกิดข้อขัดข้องของระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ : กรณีศึกษา รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

    an image  ปิยะมาศ กรัณย์ภควุฒิ 
        [005.74 ป622ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์บัญชีเงินกู้เบิกเกินบัญชีและทบทวนวงเงิน

    an image  เริงชัย ว่านวัด 
        [371.334 ร783ก] Full Text
        การพัฒนาสื่อการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปร่างอากาศยานทางทหาร

    an image  วัลลภ พิทักษาลี 
        [658.787 ว447ก] Full Text
        การลดต้นทุนคลังสินค้าอะไหล่ลูกปืน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตไม้อัด MDF

    an image  ศรวัสย์ สนธิ 
        [005.8 ศ147ค] Full Text
        ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรณีศึกษา : ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

    an image  สราวุธ วงษ์สุข 
        [658.1522 ส355ก] Full Text
        การศึกษาการเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

    an image  สามารถ โตแย้ม 
        [658.40355 ส654ก] Full Text
        การศึกษาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้วยการใช้เทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษาบริษัทรีไซเคิลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    an image  อนันต์ สมไร่ขิง 
        [004.6782 อ168ก] Full Text
        การเปรียบเทียบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ระหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพกับฮาร์ดแวร์เสมือน กรณีศึกษา : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

    an image  อานัณย์ ตันติจิรภัทร 
        [006.76 อ623ก] Full Text
        การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์