หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ฉัตรมณี เพชรผึ้ง

        [วพ658.4038 ฉ235ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับทุเรียน มังคุด และลำไย  

    an image  ชัยวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

        [วพ658.53 ช432ก] Full Text
        การจัดตารางการผลิตแบบแอคทีฟสำหรับการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุประสงค์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

    an image  ธนวันต์ วงศ์พันธุ์เที่ยง

        [วพ658.785 ธ154ก] Full Text
        การศึกษาการเลือกที่ตั้งคลังสินค้าโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

    an image  นราภรณ์ พุกน้อย

        [วพ658.4038 น238ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

    an image  บุญชัย แซ่สิ้ว
        [วพ658.53 บ426ก] Full Text
        
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์โดยใช้วิธัการกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์  

    an image  บุษบง พาณิชผล
        [วพ625.5 บ674ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 

    an image  พรเทพ หอมผกา

        [วพ333.7938 พ242ก] Full Text
        การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกระดาษสำนักงานและมวลชีวภาพ

    an image  ภูวดล ศิริกองธรรม

        [วพ006.454 ภ685ท] Full Text
        เทคนิคสำหรับการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีโดยคีเนค ด้วยการผสมผสานระหว่างการรู้จำเสียงและการตรวจสอบการเคลื่อนไหว

    an image  รักเกียรติ วงศ์กลาง
        [วพ658.53 ร282ก] Full Text
        
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก

    an image  รุ่งทิวา สันติกุล
        [วพ621.38223 ร622ก] Full Text
        
การทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

    an image  สุพัฒน์กุล ภัคโชค
        [วพ005.74 ส831ต] Full Text
        ตัวแบบการเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาหลัก ด้วยเทคนิดเหมืองข้อมูล

    an image  สุริยศักดิ์ เลิศสกุลสมบูรณ์
        [วพ005.74 ส865ก] Full Text
        การสกัดความสัมพันธ์แบบสตัฟฟ์จากเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

    an image  สุวิกรม อดุลรัตนานุวัตร
        [วพ658.53 ส878ก] Full Text
        การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการจัดสรรงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  กุลธิดา สาดี
        [658.31422 ก726ค] Full Text
        ความคิดเห็นของพนักงานสายปฏิบัติการที่มีต่อระบบการจัดการ Assortment Bakery กรณีศึกษา บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน
)

    an image  ฉัตรชัย อุ่นงามพันธุ์
        [006.76 ฉ232ร] Full Text
       
ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้การจัดลำดับความสามารถ

    an image  เชิดชัย ศรีโสภา
        [621.388 ช748ก] Full Text
       
การพิจารณาใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับงานรักษาความปลอดภัยองค์กรธุรกิจก่อสร้าง

    an image  ณัฐกิตติ์ อนันทนุพงศ์
        [006.76 ณ322ร] Full Text
       
ระบบคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานด้านการบำรุงรักษา ADSL

    an image  ทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ
        [005.43 ท228ก] Full Text
       
การออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

    an image  ทิพย์ธิดา วงศ์พิพันธ์
        [005.74 ท461ก] Full Text
       
การใช้เหมืองข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการให้สินเชื่อ กรณีศึกษา : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

    an image  ประไพศรี จันทร์สระน้อย
        [004.6 ป335ป] Full Text
       
ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    an image  พรทิพย์ ระมั่งทอง
        [302.2310871 พ239ก] Full Text
       
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้ซอฟแวร์ สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ไพรำ เชื้อดี
        [005.43 พ988ร] Full Text
       
ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคตามพื้นที่ผ่าน GPS บนโทรศัพท์มือถือ

    an image  มนาวุฒิ อุศุภรัตน์
        [658.4038 ม173ก] Full Text
       
การตัดสินใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

    an image  ศานันสินี สินธุพันธุ์
        [006.76 ศ343ร] Full Text
        ระบบจัดสรรช่างสำหรับบำรุงรักษาโทรศัพท์ IP Phone ในศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ)

 

สารนิพนธ์

    an image  ก้องเกียรติ ผาสุกดี
        [621.322 ก344ก] Full Text
        การออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร กรณีศึกษาอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร เฟส 2/1

    an image  กิตติศักดิ์ สุมามาลย์
        [005.74 ก675ก] Full Text
        การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

    an image  คเชนทร์ สีแดง
        [697.92 ค118ก] Full Text
       
การศึกษางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบระบายอากาศในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระรามเก้า

    an image  จรรยาอร สิทธิประณีต
        [005.74 จ149ก] Full Text
        การออกแบบและพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสารร้องเรียนกรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

    an image  จินตนา จันทรา
        [658.787 จ482ก] Full Text
        การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขายด้วยแนวคิดซิกซ์ซิกม่า กรณีศึกษา : โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค

    an image  จีรเศรษฐ์ แพมงคล
        [005.74 จ563ก] Full Text
        การออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใช้บริการยานพาหนะ กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    an image  ชัยรัตน์ ลูกเล็ก
        [005.43 ช424อ] Full Text
        iStock : แอพพลิเคชันเพื่อการควบคุมและจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

    an image  ชิดชัย ชูเชิด
        [621.327 ช545ก] Full Text
        การศึกษาการลงทุนในการนำเอาหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5 ทดแทนหลอดชนิด T8

    an image  ชูชาติ พินธุกนก
        [005.43 ช648ค] Full Text
        Copfinder : แอพพลิเคชัน สำหรับการค้นหาสถานีตำรวจและหมายเลขฉุกเฉิน

    an image  โชติกา คำเสริมสอน
        [005.74 ช823ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาระบบผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม

    an image  ณัฐพล ธีระเดชอุปถัมภ์
        [005.74 ณ342ก] Full Text
        การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการทดสอบทางวิชาการและแจ้งเตือนผ่าน SMS : กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  ธรรมรัตน์ มากทรัพย์
        [621.4022 ธ353ก] Full Text
       
การศึกษาการปรับปรุงกรอบอาคารตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาอาคารสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

    an image  ธันยาภรณ์ ธีรากุล
        [658.7870285 ธ472ก] Full Text
        การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบการบริหารพัสดุและสินค้าคงคลัง ระบบงานขายและจัดส่ง โดยใช้ระบบ SAP กรณีศึกษาธุรกิจการจ้างผลิตสินค้า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

    an image  นิเทศ นิ่มประเสริฐ
        [628.9225 น599ก] Full Text
        การตรวจสอบและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ : กรณีศึกษาอาคารสนั่น เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  เบญจมาศ เร็วเรียบ
        [384.650681 บ788ก] Full Text
        การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บมจ. ทีโอที

    an image  ปกรณ์ วงศ์วิเศษนนท์
        [384.555 ป117ก] Full Text
        การควบคุมและกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (Cable TV) : ศึกษากรณีเคเบิลทีวีท้องถิ่น

    an image  ปริญญา ร่มแสง
        [006.76 ป458ก] Full Text
        การพัฒนาระบบแนะนำวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีโดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับคำสำคัญและคำอธิบายของวิดีโอ

    an image  พรทิพย์ ทันเที่ยง
        [658.787 พ239ก] Full Text
       
การศึกษาการจัดการและบริหารยาคงคลัง : กรณีศึกษา ฝ่ายเภสัชกรรม

    an image  พัชรี ศิริพรวิจิตร
        [005.74 พ524ก] Full Text
        การให้บริการข้อมูลการศึกษา ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ : กรณีศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  พีรญา พันธุ์ดีกุล
        [658.7882 พ791ก] Full Text
       
การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กลุ่มปิโตรเคมีและพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท พิกุลทองพลาสติก จำกัด

    an image  ภาณุพงศ์ บูชาเกียรติ
        [005.74 ภ432ก] Full Text
       
การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรณีศึกษา สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

    an image  รักชนก สีน้ำเงิน
        [004.678 ร283ร] Full Text
        ระบบบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาระบบผู้ประกันตนสำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคม

    an image  รักษ์ แสงสุเรนทร์
        [333.7932 ร294ก] Full Text
       
การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานในอาคารชุมสายโทรศัพท์ กรณีศึกษา ส่วนระบบบำรุงรักษากลางนครหลวงที่ 4 อาคารชุมสายโทรศัพท์หลักสี่ บมจ. ทีโอที

    an image  รัชติกรณ์ วงษ์ปาน
        [005.43 ร332อ] Full Text
        อิเลคเทรซซิ่ง : แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า

    an image  รุ่งชาติ ไหมหรือ
        [384.535 ร621ก] Full Text
       
การทดสอบประสิทธิภาพโครงข่าย 2G ทรูมูฟและความพึงพอใจของลูกค้าในเขตสาทรหลังจากการปรับปรุงโครงข่ายเฟส 7.2

    an image  วิเชียร ก้อนศรี
        [697.93 ว559ก] Full Text
       
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์

    an image  สุรัตน์ ทองหรี่
        [005.74 ส857ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการค้นหาและจัดการบทความวิชาการและบทความวิจัย : กรณีศึกษาวารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    an image  สุพรรษา อนันต์
        [005.43 ส829อ] Full Text
        iSpending : แอพพลิเคชันสำหรับควบคุมรายรับรายจ่าย

    an image  สุภาวดี ปราบภัย
        [005.74 ส839ก] Full Text
        การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำมะโนการเกษตรในประเทศไทย : กรณีศึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    an image  อธิยุต จงใจ
        [697.93 อ147ก] Full Text
        การศึกษาทางเลือกเพื่อใช้เครื่องปรับอากาศของใหม่ และของเดิมโดยวิธีคำนวณต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost, LCC) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  อภิญญา ไกรสำโรง
        [658.785 อ253ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าโรงงานผลิตสี

    an image  อำนาจ สุรินทร์
        [005.74068 อ686ก] Full Text
       
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอาคารสำนักงาน