หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กึกก้อง กล่อมวิสุทธิ์

        [วพ658.785 ก697ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารวัสดุคงคลังโดยผู้ส่งมอบสำหรับโรงงานผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    an image  คณิต คูศิริวิเชียร

        [วพ004.678 ค129ค] Full Text
        คิดส์เวอร์ชวลแล็บโมเดล : ตัวแบบสำหรับเกมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโลกเสมือนจริงสำหรับเด็กบนเวิลด์ไวด์เว็บ  

    an image  จุฑามาศ เทียนสอาด

        [วพ006.33 จ628ร] Full Text
        ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี   

    an image  ฐาปนันดร์ เขียวสังข์
        [วพ658.567 ฐ312ก] Full Text
        การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

    an image  ณัฐ โล่ห์สุวรรณ

        [วพ658.818 ณ321ก] Full Text
        การพยากรณ์ยอดขายและจัดตารางการผลิตหลักสำหรับโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็น

    an image  ณัฐธยาน์ โสกุล
        [วพ658.53 ณ329ก] Full Text
        การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
    an image  ณัฐวดี ลิ้มวัฒนานิมิตกุล
        [วพ658.567 ณ352ก] Full Text
        การลดของเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ด้วยการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ

    an image  ธีรวีร์ กุลคงคุณ
        [วพ621.3673 ธ648ร] Full Text
        ระบบวัดองศาข้อเข่าเทียมสำหรับภาพเอกซเรย์

    an image  บรรจง เพียศรี
        [วพ005.74 บ146ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัตถุพยาน

    an image  พนิตนันท์ อภิวัฒน์อุดมคุณ
        [วพ658.562 พ211ก] Full Text
        การควบคุณคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

    an image  เพ็ญศรี ช่วยให้สม
        [วพ658.785 พ899ก] Full Text
        การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

    an image  มลฑา แสนสะอาด
        [วพ658.152440285 ม199ก] Full Text
        การใช้ระบบ ERP สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์

    an image  วณิชชา ทรดี
        [วพ621.3815 ว157ก] Full Text
        การประเมินราคาอุปกรณ์จับยึดแผงวงจรเพื่อผ่านเครื่องบัดกรีตะกั่วด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  

    an image  สมภพ เพ็ชรเกลี้ยง
        [วพ005.74 ส271ก] Full Text
        การออกแบบระบบการจัดการฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะโภชนาและสุขภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

    an image  สุชาดา ภาคพูล
        [วพ658.31422 ส759ค] Full Text
        ความพึงพอใจในการปฏับติงานของพนักงานในสายงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : กรมอู่ทหารเรือ  

    an image  สุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์
        [วพ658.53 ส875ก] Full Text
        การจัดตารางการผลิตและปรับปรุงวิธีการผลิตสำหรับโรงงานประกอบรถตอกเสาเข็ม 

    an image  อาทิตย์ เฉียบแหลม
        [วพ658.5 อ621ก] Full Text
        การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  กิตติ เนตรน้อย
        [005.74 ก672ก] Full Text
        การพัฒนาระบบจัดสรรยานพาหนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรกรณีศึกษา : บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

    an image  กิตติพงษ์ วิเชียรสรรค์
        [005.74 ก674ร] Full Text
        ระบบควบคุมและตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ กรณีศึกษา : งานตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

    an image  กีรติ เต็มชำนาญ
        [025.06579 ก695ก] Full Text
        การสร้างต้นไม้ตัดสินใจเพิ่อค้นหาชื่อจุลินทรีย์

    an image  จิตธิดา สกุลทับ
        [025.06004 จ426ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสืบค้นผู้เชี่ยวชาญการตอบปัญหาระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรกรณีศึกษา : บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

    an image  นพพล ทิวาวงษ์
        [006.76 น176ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการประเมินการทำงานกรณีศึกษา : กองบัญชาการกองทัพไทย

    an image  นัฐชภัสร์ อินทราประสิทธิ์
        [025.0422 น387ร] Full Text
        ระบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการร้านเช่าหนังสือและโปรโมชั่น

    an image  วสุพร พงศ์จะนะ
        ระบบจัดการงานตรวจสอบรายได้ งานตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
        Full Text

    an image  สบโชค วงษ์แสง
        [025.58 ส219ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    an image  อัศวิน อ่อนจันทร์
        [658.4038011 อ579ร] Full Text
        ระบบการตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

    an image  อิทธิศาสตร์ นาคบุญคง
        [658.4038011 อ728ก] Full Text
        การนำกรอบงานไอทิลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กกรณีศึกษา : บริษัทออกแบบภูมิสถาปัตย์แห่งหนึ่ง

    an image  อุมาพร สุรีรักษ์
        [025.0422 อ846ร] Full Text
        ระบบจัดการสารสนเทศสำหรับร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน

 

สารนิพนธ์

    an image  กนกลักษณ์ จีรวงศ์สุนทร
        [658.1554 ก125ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถการทำกำไรของธุรกิจรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิล

    an image  กฤตภาส อารักษ์คุณากร
        [354.75 ก275ก] Full Text
        การพัฒนาการกำกับดูแลการจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม

    an image  กฤษณา ไชยศิลป
        [658.787 ก282ก] Full Text
        การวิเคราะห์การควบคุมสินค้าคงคลังสำหรับชิ้นส่วนเพื่อการผลิตกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

    an image  กลยุทธ บพิตร
        [004.678 ก287ข] Full Text
        ขั้นตอนและวิธีการสกัดข้อมูลสินค้าบนเว็บเพจสำหรับเว็บครอเลอร์ที่ใช้โปรแกรมค้นหาสินค้า

    an image  จักรกฤษณ์ มะดารักษ์
        [628.922 จ216ก] Full Text
        การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย กรณีศึกษา : อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

    an image  ชลวิทย์ เผือกผาสุข
        [333.7932 ช228ก] Full Text
        การจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารแบบบูรณาการ

    an image  ชัชรัตน์ สีน้ำเงิน
        [006.76 ช356ก] Full Text
        การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ กรณีศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    an image  ณัฏฐ์พัฒน์ นนทชัย 
        [006.76 ณ318ก] Full Text
        การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการค้นหาข้อมูลกองทุนรวม

    an image  ณัฐกฤษฎิ์ หนูรักษ์
        [384.5 ณ321ก] Full Text
        การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององค์กรที่มีพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการวางระบบในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

    an image  ณัฐชยา ค้าผล
        [658.7882 ณ322ก] Full Text
        การลดสินค้าเสียหายจากกระบวนการขนส่งของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

    an image  ดนัยสมณ์ มุสิกุล
        [384.5 ด123ก] Full Text
        การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารคลื่นความถี่สำหรับประชาชน (245 MHz)

    an image  ธนภัทร ชูศรี
        [384.0688 ธ152น] Full Text
        แนวทางในการพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ

    an image  ธวีพงศ์ สิทธิรัญกิจ
        [384.535 ธ399ก] Full Text
        การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน

    an image  นพดล เชาวนชาติ
        [384.53 น169ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มคนขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (TAXI) ที่ใช้ระบบวิทยุสื่อสารเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  นิรันดร์ ทับศรี
        [384.54524 น648ก] Full Text
        การศึกษาเรื่องการประเมินสถานการณ์ใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน 1885-3000 MHz

    an image  บัญชา พืชจันทร์
        การศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดสรรความถี่วิทยุ เพื่อนำไปใช้ในเครือข่ายเฉพาะกิจของส่วนราชการ

        Full Text

    an image  พักตร์เพียงเพ็ญ ศรีมกรบุตร
        [658.4038 พ512ก] Full Text
        การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานขายหน้าร้านในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    an image  ภานุพงศ์ ทองทา
        [384.60681 ภ432ก] 
บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาแนวโน้มส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  

    an image  มนต์ชัย พงษ์นุ่มกุล
        [658.4038 ม145ก] Full Text
        การศึกษาแนวทางการประเมินผลการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย

    an image  มนตรี ภู่สอง
        [658.5 ม152ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้าง : กรณีศึกษา บริษัท สุรินทร์ออมย่าเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

    an image  รัชดาภรณ์ พันธุ์ไพโรจน์
        [658.21 ร331ก] Full Text
        การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้ามะพร้าวน้ำหอม

    an image  วรรณฤดี ตระกูลสุนทรชัย
        [658.4038 ว256ร] Full Text
        ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการในโรงพยาบาล

    an image  วราภรณ์ ลมลอย
        [658.722 ว321ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการเลือกผู้ขายอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

    an image  วิภาพร จินาวรณ์
        [658.53 ว649ก] Full Text
        การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตเพื่อลดปัญหาการส่งมอบล่าช้า : กรณีศึกษาโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่อง SMT Machine

    an image  ศักดิ์สันต์ ศิริ
        [333.7916 ศ331ก] Full Text
        การอนุรักษ์พลังงานในอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษาศูนย์การค้าเพนนินซูล่าพลาซ่า

    an image  สายชล เคลือบวิจิตร
        [658.4038011 ส657ส] Full Text
        สารานุกรมความรู้เกี่ยวกับงานพยาบาล

    an image  สุภักดิ์ ภูมิรักษ์
        [697.93521 ส834ก] Full Text
        การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในพื้นที่ร้านค้าของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท

    an image  อนันทพันธ์ จันทพันธ์
        [658.785 อ174ก] Full Text
        การปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

    an image  อรอนงค์ จังหวัด
        [005.74 อ383ร] Full Text
        ระบบช่วยประเมินพฤติกรรมและอาการของสุนัข