หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กีรติศักดิ์ กีรติอัศมเดช

        [วพ658.567 ก695ก] Full Text
        การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตฝากระป๋องโดยใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ  

    an image  ครรชิต ไชยคำนวน

        [วพ621.38456 ค153ก] Full Text
        การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการแฮนด์ออฟแบบมัลติลิงค์สำหรับโครงข่าย NEMO และ 3G

    an image  จักรกริช ดินชื่น
        การปรับปรุงวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
        Full Text 
  
 

    an image  จักรชัย น้ำผึ้ง
        [วพ658.5 จ217ก] Full Text
        การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรรวมชนิด PPF (Pre-Plated Frame) 

    an image  จิตรลดา สัมพันธ์

        [วพ658.787 จ451ก] Full Text
        การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังระบบ VMI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าประเภทกระจกรถยนต์

    an image  ณัฐยศ สมชำนุ
        [วพ658.53 ณ343ก] Full Text
        การลดกระบวนการรอคอยงานในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษ
    an image  ธมกร บุ้งจันทร์
        [วพ005.82 ธ291ท] Full Text
        เทคนิคการอำพรางข้อมูลไว้ในไฟล์ภาพชนิด JPEG

    an image  พิชยดา จิรวรรษวงศ์
        [วพ621.47 พ639ก] Full Text
        การศึกษาต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านที่อยู่อาศัย

    an image  พิเชฐพงษ์ ธินาเครือ
        [วพ621.3822 พ653ก] Full Text
        การเลือกเส้นทางบนพื้นฐานของอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในระบบความร่วมมือเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่แบบสองฮอบ

    an image  ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์
        [วพ621.3821 พ975ก] Full Text
        การปรับปรุงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบร่วมมือ 2 ฮอฟ โดยอาศัยการเลือกเส้นทางและรหัสบล็อกปริภูมิ-เวลา แบบที่มีการเข้ารหัสล่วงหน้า

    an image  ภาณุพงศ์ สายไพศรี
        [วพ621.382 ภ432ว] Full Text
        ต้นแบบระบบกำหนดการใช้งานอย่างยุติธรรมในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

    an image  วราพล เหมพัฒน์
        [วพ621.38216 ว317ร] Full Text
        ระบบส่งไฟล์เอกสารทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการ

    an image  อนิรุทธิ์ นุ่นแก้ว
        [วพ621.367 อ177ท] Full Text
        เทคนิคค่าเกณฑ์แบบปรับตัวสำหรับการคัดเกรดภาพแผ่นยางดิบ 

    an image  อรทิพย์ เลื่อยงาม
        [วพ005.8 อ325ก] Full Text
        การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม

 

สารนิพนธ์

    an image  ณัฐนนท์ จิวะไพศาลพงศ์
        [658.785 ณ329ก] Full Text
        การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานของโรงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

    an image  พงศ์ปณต ทรัพย์วิไล
        [005.82 พ126ก] Full Text
        การอำพรางข้อความในภาพบนโทรศัพท์มือถือ Android

    an image  ภาสกร บาริศรี
        [621.38456 ภ493น] Full Text
        แนวทางการศึกษาเติบโตทางด้านการใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

    an image  รณยุทธ ยุตรินทร์
        [005.74 ร125ร] Full Text
        ระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ

    an image  สิโรฒม์ พงศ์ภัทรวิเศษ
        [621.3821 ส732ก] Full Text
        การตรวจสอบอุปกรณ์โครงข่าย IP/MPLS ผ่านเอสเอ็มเอส

    an image  สุรวิชญ์ ศรีไทย
        [621.38212 ส853ป] Full Text
        โปรแกรมกรองข้อความสั้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ โดยอาศัยข้อมูลในสมุดโทรศัพท์