หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กรกฎ นาเดช

        [วพ621.3821 ก152ร] Full Text
        ระบบจัดการห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยสำหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียง  

    an image  เกียรติกรณ์ ทองศรี

        [วพ621.38212 ก852ร] Full Text
        ระบบเฝ้าระวังอุปกรณ์โครงข่ายและแจ้งเหตุผิดปกติผ่านบริการข้อความสั้น  

    an image  ชาลี รถมณี
        [วพ658.1554 ช527ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งคลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล จังหวัดนราธิวาส 

    an image  ดุสิต วัฒนเสย

        [วพ621.38212 ด764ร] Full Text
        ระบบแจ้งเตือนและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย IVR ผ่านระบบ VoIP

    an image  บุญรัตน์ ขวัญดุษฎี
        [วพ621.38212 บ545ก] Full Text
        การพัฒนาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสาย ในโครงข่าย VoIP ตามสถาปัตยกรรม NGN

    an image  ประจวบ นำนาผล
        [วพ621.816 ป215ก] Full Text
        การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE บรรจุแป้ง
    an image  ประโยชน์ ยลวิลาศ
        [วพ621.816 ป368ก] Full Text
        การนำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้เพื่อลดอัตราการเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อในสายการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

    an image  พิชิต กองสมบัติ
        [วพ025.04 พ647ก] Full Text
        การประยุกต์แผนที่กูเกิ้ลเพื่อการแสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

    an image  ภูธรา อินม่วง
        [วพ658.514 ภ654ก] Full Text
        การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตยางรูปพรรณตามแนวทางของคิวซีสตอรี่

    an image  ภูรดา นนทลาสี
        [วพ621.38212 ภ679ก] Full Text
        การแบ่งกลุ่มข้อความ SMS ตามลักษณะการให้บริการ

    an image  รวมภัค รุจจิรัฐถิติกาล
        [วพ658.7882 ร157ก] Full Text
        การคัดเลือกผู้ให้บริการนำเข้าท่อเหล็กทางเรือโดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการตัดสินใจลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ 

    an image  วรัมพร พรเลิศรังสรรค์
        [วพ621.57 ว295ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตเครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน เพื่อขนส่งนมโรงเรียน 

    an image  วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา
        [วพ658.5 ว296ก] Full Text
        การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องขัดรูปทรงกระบอก : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
    an image  วิริทธิ์พล ปิยะวัฒน์ 
        [วพ658.152440285 ว692ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสินคัาคงคลัง  

    an image  ศุภพล ศุภรักษ์
        [วพ658.5 ศ697ก] Full Text
        การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง strip pack  ที่ใช้ในกระบวนการบรรจุยาเม็ด 

    an image  สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
        [วพ004.6 ส234ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบขายสินค้าและระบบโทรทัศน์วงจรปิดระหว่างสาขาย่อยกับสำนักงานใหญ่แบบออนไลน์โดยอาศัยเว็บ 

    an image  สายฝน โคตรโสภา
        [วพ629.89 ส661ร] Full Text
        ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะผู้นั่งรถเข็นไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ 

    an image  สาโรจน์ ยิ่งศักดิ์มงคล
        [วพ621.382 ส683ค] Full Text
        ความจุระบบการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทกริด 

    an image  สิทธิพร พุ่มพวง
        [วพ005.8 ส723ร] Full Text
        รูปแบบการติดตั้งตัวกรองข้อความสแปม เพื่อลดปริมาณการส่งข้อมูลในเครือข่าย 

    an image  สุนา คำหาญพล
        [วพ620.199 ส816ก] Full Text
        การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลือบน้ำยาอะคริลิกป้องกันความชื้นสำหรับแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์รวม 

    an image  อนุพงษ์ ทองมอญ
        [วพ621.38212 อ193ก] Full Text
        การประเมินคุณภาพของไอพีทีวีแบบหลายช่องทางบนโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ 

    an image  อัฐพร คงถาวร
        [วพ621.38212 อ534ก] Full Text
        การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ

    an image  อุทัย ศรีพันธ์
        [วพ621.3821 อ821ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานไฟส่องสว่างบนทางด่วน