ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

การเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
     ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ เรียกว่า "สมาชิกสมทบ" โดยใช้หลักฐานและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
          1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว จำนวน  1  รูป (รูปสี)
          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.  ค่าธรรมเนียมสมาชิก
                
  -  ค่าบำรุงศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  200  บาทต่อปี
                  - 
ค่าประกัน  1,000  บาท
 
     หมายเหตุ : เงินค่าประกัน  1,000  บาท สมาชิกขอรับคืนได้ภายในระยะเวลา  1  ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

      สมาชิกสมทบใช้บัตรสมาชิกที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดออกให้ในการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยมีสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้