หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  พัชรินทร์ มหาสันติปิยะ

        [วพ338.4791 พ523พ] Full Text
        พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในประเทศไทย

    an image  วรรษพร ผิวดี
        [วพ647.940681 ว273ก] Full Text
        การศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดกระบี่