หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กันตาภา สุทธิอาจ

        [วพ373.1102 ก389ค] Full Text
       
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

    an image  จิราวรรณ อารยัน

        [วพ028.5 จ541ก] Full Text
        การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี

    an image  ณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี

        [วพ371.3944 ณ321กFull Text
        
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    an image  น้ำผึ้ง เอี่ยมปลัด

        [วพ378.101 น524บ] Full Text
        บทบาทในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  ปัณยตา หมื่นศรี

        [วพ371.39 ป526ผ] Full Text
        ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

    an image  รจนา พิงสำนัก

        [วพ375.64794 ร117กบริการเฉพาะตัวเล่ม

        การประเมินหลักสูตรการโรงแรม กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนวัดคลองสน จังหวัดตราด

    an image  หนูแพว วัชโศก

        [วพ371.32 ห165ก] Full Text
        การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยำรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

    an image  Chunman Huang

        [วพ378.179 ช618ผ] Full Text
        ผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของนักศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ