หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  จิราภา เพียรเจริญ

        [วพ373.1 จ536บ] Full Text
       
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

    an image  น้องรัก แซ่แต้

        [วพ378.17 น355ก] Full Text
        การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร   

 

สารนิพนธ์

    an image  กัญญา ศรีติ้ง

        [370.1523 ก383ก] Full Text
        การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล   

    an image  สมชาย การฤกษ์

        [371.2 ส239ส] Full Text
        สภาพและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    an image  อานุภาพ นาคฉายา
        [371.14 อ625ก] Full Text
        การศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานค