หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กิตติภา หิมพานต์

        [วพ372.12 ก674ก] Full Text
        การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

    an image  ชิตพร คำวัน

        [วพ372.12011 ช554บ] Full Text
        บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

    an image  ปนัดดา วรกานตร์ทิวัตถ์
        [วพ371.2011 ป161ภ] Full Text
        ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริการและครู 

    an image  ประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์

        [วพ371.2 ป414ก] Full Text
        การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี

    an image  พระมหาบุญเสริม ขุนฤทธิ์
        [วพ294.307 พ358ก] Full Text
        กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาพระอุปัชฌาย์เถรวาทแห่งคณะสงฆ์ไทย

    an image  ภัทรกร วงศ์สกุล
        [วพ371.2011 ภ363ภ] Full Text
         ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง
    an image  อัจฉริยา ชื่นเจริญวงศ์
        [วพ372.11 อ513ก] Full Text
        กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
 

สารนิพนธ์

    an image  ณัฐชนก วงศ์วรรณดี

        [371.20092 ณ322พ] Full Text
        พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

    an image  ธีรพล คำมะโน

        [371.2 ธ633ป] Full Text
        ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี

    an image  นงลักษณ์ ฤทธิ์คำ

        [373.11 น148ค] Full Text
        คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

    an image  ผล พรมทอง

        [373.18 ผ191ร] Full Text
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    an image  พรรณี คงกระพันธ์

        [371.2 พ272บ] Full Text
        บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ตามการรับรู้ของบุคลากรในสถาบัน 
    

    an image  มนัสชัย พรมสวัสดิ์

        [373.12011 ม166พ] Full Text
       พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามทรรศนะของครูในกลุ่มสาระโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

    an image  วรลักษณ์ วุฒิปราณี
        [373.12011 ว275ค] Full Text
        ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 

    an image  วลัย ศรีสุข

        [371.9586 ว343ก] Full Text
        การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษานักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 

    an image  ศุภศี ศุขสุนทร

        [370.1523 ศ733ก] Full Text
        การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของพระราชวังบางปะอิน  

    an image  สรารักษ์ หงสะมัต
        [370.1523 ส354ค] Full Text
        ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการการศึกษาแหล่งการเรียนรู้พระราชวังสนามจันทร์

    an image  สัญญา หวลบุตตา
        [363.20683 ส558ค] Full Text
        ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
 

    an image  อภิชานันท์ หมั่นภักดี
        [371.4 อ252ค] Full Text
        ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ที่มีต่องานบริการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

    an image  อรรถสิทธิ์ แสงไกร
        [373.112 อ366คFull Text
        
ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

    an image  อัมพร อินผง
        การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

        Full Text