หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2554-2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2554

    an image  ชมแข พงษ์เจริญ
        [วพ371.394 ช162ก] Full Text
        การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย  

    an image  สมพร โกมารทัต
        [วพ378.199 ส265ร] Full Text
        รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจนำเที่ยว

 

พ.ศ.2555

    an image  โชติ แย้มแสง
        [วพ372.21 ช822ก] Full Text
        กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี

    an image  พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
        [วพ378.04 พ161ก] Full Text
        กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    an image  วิชิต แสงสว่าง
        [วพ378.101 ว551ก] Full Text
        การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น