หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  จิราภรณ์ อสิพงษ์
        [วพ658.78 จ535ก] Full Text
        การจัดการสินค้าคงคลังและสินค้าเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสี 

    an image  ณัฐพร สว่างวงศ์สิน
        [วพ658.818 ณ341ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP ในการประเมินผู้ขาย : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มห้องน้ำ  

    an image  ปวีณา ผลฟักแฟง
        [วพ658.155 ป496ค] Full Text
        ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี

    an image  ศิลป์ชัย อุ่นอรุณ
        [วพ658.7882 ศ524ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติงานเพื่อกำจัดความสูญเปล่าและประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด