หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกอร ประสาทกลาง
        [วพ658.827 ก125] Full Text
        การบริหารแบรนด์หลักสู่แบรนด์ย่อยของกรีนเวฟ

    an image  ณัฐวดี พูลอำไภย์
        [วพ302.2 ณ352ก] Full Text
        การสื่อสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 
 

    an image  ทศพล สุทธิศรีสังข์
        [วพ658.872 ท238] Full Text
        การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน Facebook

    an image  ทัศวรรณ จิตตยะโสธร
        [วพ659.143 ท371ก] Full Text
        การศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม : กรณีศึกษารายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 

    an image  ธานี ชื่นค้า
        [วพ302.2345 517] Full Text
        ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย

    an image  นลินทิพย์ เดสันเทียะ
        [วพ302.23 น285] Full Text
        การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้มาใช้บริการที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) 

    an image  นันธิดา รอดสถิตย์
        [วพ658.827 น431] Full Text
        การสร้างแบรนด์สินค้าเปเปอร์มาเช่ของไทย

    an image  ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย
        [วพ302.23 ป621ก] Full Text
        การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

    an image  ผกามาศ ใจฉลาด
        [วพ302.234 ผ115] Full Text
        การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 

    an image  พลอยรัตน์ พวงชมภู
        [วพ302.23 พ451Full Text
        กระบวนการสื่อสารของแกนนำ (อาสาสมัครภาคสนาม) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทางเพศในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  พิมพ์รภัช พิพิธบวรเลิศ
        [วพ302.2308 พ718] Full Text
        กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

    an image  มยุรี ไพบูลย์กุลกร
        [วพ070.410285 ม189] Full Text
        บทบาทของเทคโนโลยีโซเซียลมีเดีย ต่อกระบวนการทำข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554 ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  

    an image  เมฐินีย์ นุ้ยสุด
        [วพ302.3 ม721] Full Text
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

    an image  วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร
        [วพ384.5453 ว847] Full Text
        การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ที่มีผลต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ

    an image  โสภิดา ปานสุวรรณ
        [วพ658.827 ส985ว] Full Text
        วิเคราะห์การสื่อสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน