หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ฉัตรีญาณ์ ทวีทุน
        [วพ302.2345 ฉ239] Full Text
        อัตลักษณ์ของผีและความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในสื่อภาพยนตร์ไทย  

    an image  เตือนใจ รอดสกุล
        [วพ302.234 ต832] Full Text
        การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอม 

    an image  ธนิพร จุลศักดิ์
        [วพ302.231264] Full Text
        การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

    an image  นรินทร์พร สุบรรณพงษ์
        [วพ659.152 245] Full Text
        วัฒนธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์สำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้น 

    an image  เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง
        [วพ302.23 บ788] Full Text
        การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 

    an image  ปฐมภรณ์ จันทร์แก้ว
        [วพ302.23 ป142] Full Text
        การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

    an image  ปัทมาวดี วงษ์เกิด
        [วพ302.23 ป532Full Text
        การวิเคราะห์ความเชื่อเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้างที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ 

    an image  พรชาติ สาครมณีรัตน์
        [วพ659.2979153 พ233] Full Text
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดของนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) 

    an image  พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล
        [วพ384.5522 พ587] Full Text
        การบริหารงานข่าวในภาวะวิกฤติของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดเอ็นบีที  

    an image  เมธินี ไชยพังยาง
        [วพ302.231737] Full Text
        พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com กรณีศึกษาผู้สื่อข่าวออนไลน์  

    an image  วชิรญาณ์ เจริญทรัพย์
        [วพ302.23 ว148] Full Text
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

    an image  วาทินี ห้วยแสน
        การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสการหลอมรวมสื่อ
        Full Text
 
 

    an image  ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล
        [วพ070.17068 ศ333] Full Text
        กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  

    an image  สุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์
        [วพ302.23 ส766] Full Text
        ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการหลอมรวมสื่อของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

    an image  สุวนาถ ทองสองยอด
        [วพ302.35 ส868] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่

    an image  อิสรา พรมดี
        [วพ302.23220285764] Full Text
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของคนทำงานในอาคารสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

 

สารนิพนธ์

    an image  สิตาภา ชูชีพ
        [658.802 ส718] Full Text
        การสื่อสารเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัทวอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด