หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ธัชพันธุ์ เพิ่มพงศ์ไพบูลย์
        [วพ363.42 ธ444กFull Text
        การศึกษาพฤติกรรมและสถานการณ์ในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พีรพรรณ เดชะคุปต์
        [วพ338.17318 พ791ปFull Text
        ประสิทธิภาพการกำหนดราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประทศไทย

    an image  มนไท จันทร์ทอง
        [วพ332.743 ม155ภ] Full Text
        ภาวะหนี้สินของบุคลากรในกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง)

    an image  เมธาวี สุขปาน
        [วพ378.013 ม735ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

    an image  วัชรีภรณ์ ปัญญาแวว
        [วพ332.1752 ว387ก] Full Text
        การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

    an image  ศุภชัย วลีเกียรติกุล
        [วพ658.8342 ศ684ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย

 

ภาคนิพนธ์

    an image  ปัญญา โชติประภา
        [338.2741 ป524กFull Text
        การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยโดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์