หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กมลวรรณ สารพานิช
        [วพ338.528 ก137กFull Text
        การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในตลาดฟิวเจอรส์ไนเม็กซ์ โดยวิธีอารีมาและอารีแมกซ์

    an image  วาทินี เรเรือง
        [วพ371.8 ว464ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ภาคนิพนธ์

    an image  นันทนา สาระอาภรณ์ 
        [332.1753 น418ปFull Text
        ปัจจัยที่กำหนดอุปทานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย