หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กมลนวล ศิลาพันธ์
        [วพ345.0264 ก136ค] Full Text
        ความชัดเจนและความเหมาะสมในการกำหนดนิยามของการก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาของไทย

    an image  กมลสิริ วงศ์วิลาวัณย์ 
        [วพ343.05262 ก137ป] Full Text
        ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

    an image  กฤษฎา กนกกุลชัย
        [วพ346.052 ก279ป] Full Text
        ปัญหาการตีความกฎหมายในการรับมรดกแทนที่ : ศึกษากรณีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1639

    an image  กฤษฎีก์ ฉายาวุฒิพงศ์
        [วพ345.052 ก279ก] Full Text
        กลไกการตรวจสอบกรณีวิสามัญฆาตกรรม : ศึกษากรณีการตายเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจ

    an image  กฤษณะ สราญบุรุษ 
        [วพ345.0522 ก281ก] Full Text
        การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น : ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยเหตุอันควรเชื่อ

    an image  กาญจนา นวไตรลาภ 
        [วพ345.072 ก426ป] Full Text
        ปัญหาการค้นหาความจริงกรณีจำเลยรับสารภาพในชั้นพิจารณา

    an image  กิตติราช บูรณสิทธิเวช 
        [วพ346.078 ก674ก] Full Text
        การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 2

    an image  คัทราวดี สีทองเสือ
        [วพ345.0262 ค252ค] Full Text
        คุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดฐานรับของโจร

    an image  จตุญาณ หัทยานันท์
        [วพ344.094 จ134ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

    an image  จันทิมา โรจนสโรช
        [วพ346.06 จ285พ] Full Text
        พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคำพิพากษาฎีกาก่อนบัญญัติมาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 226/1

    an image  จารุวรรณ ชูราศรี
        [วพ342.0684 จ337ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

    an image  จุฬาลักษณ์ เผ่ากันทะ
        [วพ345.052 จ684ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

    an image  ชลธิชา ต๊ะทองด้วง
        [วพ346.04691 ช224ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยรัฐในประเทศไทย

    an image  ชลธิชา พรรณสมัย
        [วพ344.01252 ช224ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในเรื่องบำนาญเพื่อการชราภาพ

    an image  ชัยวิทย์ ฤทธิพิชัยวัฒน์
        [วพ345.08 ช434ม] Full Text
        มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนักงานอัยการตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

    an image  ชาญชัย วรัญญูรัตนะ
        [วพ345.02 ช486ก] Full Text
        การลงมือกระทำความผิด : ศึกษากรณีฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธ

    an image  ชินกฤต วิภาภรณ์
        [วพ343.056 ช562ม] Full Text
        มาตรการบังคับทางปกครองของกรมศุลกากร : ศึกษากรณีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    an image  ชูชัย งามวสุลักษณ์
        [วพ342.068 ช647ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

    an image  เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
        [วพ344.01252 ช756ม] Full Text
        มาตรการคุ้มครองลูกจ้างกรณีหยุดกิจการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 ศึกษากรณี : เหตุสุดวิสัยการจ่ายเงิน การแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ

    an image  ฐิติรัตน์ เกตุราทร
        [วพ345.05 ฐ361กFull Text
        การพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย : ศึกษากรณีการเขียนและการอ่านคำพิพากษา

    an image  ณกรณ์ กิติธนเดชาพล
        [วพ345.0277 ณ111มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปฎิบัติต่อผู้กระทำความผิดยาเสพติด

    an image  ณรงค์ฤทธิ์ ปาศิริ
        [วพ345.04 ณ229กFull Text
        การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาขอบเขตที่เหมาะสมของการใช้สิทธิในการป้องกันล่วงหน้า

    an image  ณัฎฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว
        [วพ344.0542 ณ311มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

    an image  ณัฐฐาวีรวรรณ สิงห์ทอง
        [วพ343.078641863 ณ328ปFull Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

    an image  ดลนภัส ดิษฐสี
        [วพ345.02523 ด144ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 
   

    an image  เดชาศัย อินทรมณี
        [วพ345.0243 ด849ค] Full Text
        ความผิดที่เป็นการก่ออันตราย : ศึกษากรณีการพกพาอาวุธ

    an image  ทวีศักดิ์ ดำคลองตัน
        [วพ343.055 ท228ก] Full Text
        การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีผลกระทบของการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 และมาตรา 80/1

    an image  ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์
        [วพ343.071 ท237ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในอาคารชุด : ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งมอบขาดตกบกพร่อง

    an image  ทัศน์ดนัย เหล่ารักวงศ์
        [วพ345.0268 ท359ก] Full Text
        การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

    an image  ทิพยรัตน์ สมทรัพย์
        [วพ344.04466 ท466ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

    an image  ธนภัทร บุญเดช
        [วพ345.05042 ธ152อ] Full Text
        อำนาจการฟ้องคดีในศาลทหาร : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

    an image  ธวัชชัย วงค์ก่ำ
        [วพ342.0684 ธ395ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    an image  ธานัท มิ่งทองคำ
        [วพ345.056 ธ514ก] Full Text
        การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

    an image  ธาม ภัคพงษ์พันธุ์ชัย
        [วพ345.05 ธ519ก] Full Text
        การพิจารณคดีโดยเปิดเผย : ศึกษากรณีผู้ใหญ่เป็นจำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

    an image  ธิดาลักษณ์ นิติวัฒนวิจารณ์
        [วพ342.06 ธ582ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียน

    an image  ธิปรัฐ อัครวงษ์
        [วพ342.066 ธ592ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้น

    an image  นรเทพ ถีระแก้ว
        [วพ346.086384 น215ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

    an image  นัชชา เวทย์วิไล
        [วพ343.071 น383ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

    an image  นาถนิภา โรจนะ
        [วพ342.0853 น464ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน : ศึกษากรณีการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์

    an image  นุชพร กิ่งแก้ว
        [วพ345.056 น726ก] Full Text
        กฎหมายบังคับโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการติดต่อสื่อสารทางจดหมายและทางโทรศัพท์ของผู้ต้องขัง

    an image  ปชาบดี ด้วงดี 
        [วพ342.084 ป133ก] Full Text
        การทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขประกอบการทำแท้งในต่างประเทศ

    an image  ปฐวี คงย้อย 
        [วพ345.04 ป145ก] Full Text
        การตีความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ศึกษาขอบเขตความรับผิดกับปัญหาทางกฎหมาย กรณีกระทำต่อซากทารกหรือส่วนของซากทารก

    an image  ประพิตสักก์ วัชรปรีชาสกุล  
        [วพ346.0482 ป327ก] Full Text
        การนำเข้าซ้อนในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลักความสมดุลของผลประโยชน์สาธารณะ

    an image  ปัณฑิตา ศิลปโอสถ 
        [วพ347.035 ป525ก] Full Text
        การจำกัดคดีในชั้นฎีกา : ข้อพิจารณาระบบอนุญาต

    an image  ปิยะวดี เดียวตระกูล 
        [วพ345.08 ป622ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

    an image  ผลินนาถ ชื่นอารมย์ 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเครื่องสำอาง ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี
        Full Text

    an image  พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ 
        [วพ342.07 พ126ป] Full Text
        ปัญหาการระงับข้อพิพาทคดีเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    an image  พชรมณฑ์ ภูมิสถิต 
        [วพ345.056 พ179ป] Full Text
        ปล่อยตัวชั่วคราว : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณีกับกฎหมายไทย

    an image  พชระ ชมภูแดง 
        [วพ344.01252 พ179ก] Full Text
        กฎหมายเงินทดแทน : ศึกษากรณีการจ่ายเงินทดแทนและข้อยกเว้นในการจ่ายเงินทดแทน

    an image  พรทิพย์ รัตนจงจิตรกวี
        [วพ342.06 พ239ป] Full Text
        ปัญหาการพิจารณาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในคดีปกครอง

    an image  พรทิพย์ สมรักษ์
        [วพ346.04673 พ239ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขุดดินและถมดิน

    an image  พรธีรนันท์ นพอุดมพันธ์
        [วพ342.06 พ244ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร

    an image  พรพรรษา คงประยูร
        ปัญหาการปรับบทกฎหมายทางแพ่งเพื่อบังคับใช้กับการผิดสัญญาประกันตัวจำเลยในชั้นศาล โดยใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักประกัน
        Full Text

    an image  พศวีร์ อธิชัยธนพงศ์
        [วพ345.056 พ479ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดในชั้นพนักงานสอบสวน

    an image  ไพศาล กลีบบัว
        [วพ343.071 พ996ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่มีส่วนประกอบของนาโนเทคโนโลยี

    an image  ภราดร ลิ่มลิขิต
        [วพ345.04 ภ191ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายต่อบิดามารดา : กรณีบุตรผู้เยาว์กระทำความผิดอาญา

    an image  ภัทร คงคาทิพย์
        [วพ345.0773 ภ363ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย

    an image  ภานุวัฒน์ เครือทอง
        [วพ346.04691 ภ447ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม

    an image  มณีนุช แสงสุวรรณนุกุล
        [วพ345.077 ม132ก] Full Text
        การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

    an image  มนตรี เฉลิมไพร
        [วพ345.05042 ม151ม] Full Text
        มาตรการกลั่นกรองการฟ้องคดีอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์

    an image  มนตรี บัวมาก
        [วพ343.07869 ม152ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร

    an image  มนทวรรณ อุดมปณิธ
        [วพ342.083 ม154ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายทำงานในประเทศไทย : ศึกษากรณีปัญหาตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

    an image  มนสิชา บุนนาค
        [วพ345.077 ม161ก] Full Text
        การกำหนดโทษทางเลือกกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด

    an image  มาณพ สารธิเสน
        [วพ346.0865 ม427ป] Full Text
        ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

    an image  ยานยนต์ สราญรมย์
        [วพ346.0469164 ย245ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงทางทะเล

    an image  ยุพาวดี ปานช่วย
        [วพ345.077 ย419ก] Full Text
        การอภัยโทษ : ศึกษาหลักการพิจารณาตัวผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลและนโยบายทางอาญา

    an image  รติบดี รชตะเมธากุล
        [วพ345.0772 ร135บ] Full Text
        บทบาทของผู้พิพากษาในการพักการลงโทษ

    an image  รังสรรค์ สอนสิงห์
        [วพ345.052 ร314ค] Full Text
        ความเป็นภาวะวิสัยในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนักงานอัยการในคดีอาญาทั่วไปของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

    an image  รัชนิกุล อุตรศาสตร์
        [วพ342.07 ร332ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย

    an image  เรืองเดช นวสันติ
        [วพ344.0162 ร854มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย

    an image  เรืองฤทธิ์ รักเจริญ
        [วพ344.094 ร861ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504

    an image  วนิดา โกงเหลง
        [วพ342.068 ว169ก] Full Text
        การควบคุมดุลพินิจในการออกคำสั่งเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยศาลปกครอง

    an image  วรรณยุพา โตสำริต
        [วพ345.072 ว255ก] Full Text
        การอุทธรณ์คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง

    an image  วรรัตน์ ทองเจริญ
        [วพ343.0783327 ว274ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง : ศึกษากรณีลิสซิ่งรถยนต์

    an image  วรวิทย์ สุนทรเสถียรเลิศ
        [วพ345.052 ว281ก] Full Text
        การเริ่มคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ

    an image  วรพงศ์ สาระรัตน์
        [วพ343.07692 ว314ป] Full Text
        ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
 

    an image  วราภรณ์ เวียงจันทร์
        [วพ345.0285 ว321ค] Full Text
        ความรับผิดฐานทำแท้ง : ศึกษากรณีเหตุยกเว้นโทษกรณีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

    an image  วรายุทธ พิชยวัฒน์
        [วพ344.0162 ว321ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวที่ทำงานในร้านอาหาร : ศึกษากรณีทำงานร้านอาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

    an image  วิทวัฒน์ สะลาม
        [วพ347.09 ว592ป] Full Text
        ปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม

    an image  วิลัยพร บรรพต
        [วพ345.05 ว716อ] Full Text
        อายุความสะดุดหยุดอยู่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้วิกลจริตภายหลังการกระทำความผิด

    an image  วิศนี วณิชวิชากรกิจ
        [วพ341.762 ว751ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

    an image  ศรณรงค์ นิลสาริกา
        [วพ342.068 ศ138ผFull Text
        ผลกระทบต่อการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

    an image  ศศิวิมล สิทธิโชค
        [วพ346.072 ศ311ปFull Text
        ปัญหาในการควบคุมการจัดสร้างและการเช่าบูชาวัตถุมงคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของประเทศไทย

    an image  ศิริพร รุ่งรัตน์ธวัชชัย
        [วพ345.0285 ศ463ก] Full Text
        การทำแท้ง : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต

    an image  ศิริพร อนันตเสถ
        [วพ345.02322 ศ463ป] Full Text
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 : ศึกษากรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

    an image  ศุภกร ฮั่นตระกูล
        [วพ344.0462 ศ675ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

    an image  ศุภวรรณ ศุภธีรวงศ์
        [วพ346.033 ศ722บ] Full Text
        บทบาทศาลในการกำหนดค่าเสียหายต่อจิตใจ : ศึกษากรณีความเสียหายแก่ชีวิต

    an image  สมพงษ์ แซ่ตัน
        [วพ344.07 ส263ป] Full Text
        ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

    an image  สมภพ บุญยะ
        [วพ345.077 ส271ก] Full Text
        การกำหนดอัตราโทษปรับที่เหมาะสม : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

    an image  สมิหรา ศักดิ์รัตน์
        [วพ344.01252 ส313ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุข

    an image  สรวิชญ์ ไชยภักดี
        [วพ345.052 ส341บ] Full Text
        บทบาทพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษามาตรา 32

    an image  สัญญา กามินทร์
        [วพ345.056 ส555ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับและควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

    an image  สิทธิชัย ไม้แก้ว
        [วพ345.0772 ส722ก] Full Text
        การใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษ : ศึกษาปัญหาการให้เหตุผลในคำพิพากษาคดีอาญา  

    an image  สิริมาพร เจริญจิตร
        [วพ343.042 ส732ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร

    an image  สุทธิชัย คำพานิช
        [วพ345.0247 ส773ม] Full Text
        มาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับขี่ระหว่างเมาสุราตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

    an image  สุพัตรา พวกสนิท
        [วพ342.0853 ส831ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์

    an image  สุภาภรณ์ พฤกษ์ชัยกุล
        [วพ345.07702643 ส838ห] Full Text
        หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย และมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

    an image  สุรเชษฎ์ รอดทอง
        [วพ342.066 ส848ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับระบบพิจารณาอุทธรณ์ในการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

    an image  เหมือนฝัน นิลอัยยกา
        [วพ342.06 ห713ก] Full Text
        การเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง ด้วยเหตุไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

    an image  อนันตนัฏ แบ่งบุญ
        [วพ347.066 อ171ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กล่าวหาหรือให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและนิวซีแลนด์

    an image  อโนมา ทองสุข
        [วพ345.02523 อ243ค] Full Text
        ความผิดต่อชีวิตที่เป็น "ความผิดที่เป็นบทเบา"

    an image  อภิชาต ดำรงสันติสุข
        [วพ345.0773 อ252ผ] Full Text
        แผนบังคับโทษจำคุกรายบุคคล

    an image  อัญชลี เทพอารักษ์กุล 
        ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการยุติคดีเด็กและเยาวชนในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาลตามกฎหมายไทยและแคนาดา
        Full Text

    an image  อัญชลี พูลเต็ม
        [วพ342.0664 อ525ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

    an image  อาจารี นีติธัมมกุล
        [วพ346.048 อ599บ] Full Text
        บทบาทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในคดีปกครอง

    an image  อาทิตยาพันธ์ พันธ์ชมภู
        [วพ342.0269 อ622ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

    an image  อาทินันท์ บุญรุ่ง
        [วพ342.07 อ622ป] Full Text
        ปัญหาการเพิกถอนสิทธิหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ศึกษากรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

    an image  อานนท์ เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
        [วพ343.0994 อ623ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

    an image  อุไรวรรณ ผิวจันทร์
        [วพ346.078 อ857ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541