หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกรักษ์ น้อยสัมฤทธิ์
        [วพ342.07 ก124ปFull Text
        ปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

    an image  กรกนก นวมงาม
        [วพ345.02555 ก152กFull Text
        การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการไกล่เกลี่ยมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล : ศึกษากรณีความผิดฐานกระทำโดยประมาทต่อชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา

    an image  กฤษณ์ ธนนิมิตร
        [วพ346.065 ก281มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสารประจำทางเอกชน

    an image  กฤษณะ มิ่งทองคำ
        [วพ346.0488 ก281ปFull Text
        ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  

    an image  กฤษณา เพียรกิจ
        [วพ345.06 ก282ค] Full Text
        ความเป็นอิสระภาพในการรับฟังพยานหลักฐานกับบทบัญญัติ มาตรา 226/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    an image  กัมปนาท จันทร์ศรีบุตร
        [วพ347.09 ก393ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย : ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

    an image  กาญจนินท์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
        [วพ346.096 ก427ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองตั๋วแลกเงิน 

    an image  กิตติสัณห์ ช้างทอง
        [วพ344.05348 ก675ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของภาคเอกชนเพื่อป้องกันฟื้นฟูเยียวยา ภัยพิบัติและความเสียหายกรณีอุทกภัย  

    an image  เกียรติกิตติ ธูปบูชา
        [วพ346.086572 ก852ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ บริษัทประกันภัย : ศึกษากรณีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

    an image  โกเมศ สุบงกช
        [วพ343.0143 ก944ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลทหาร 

    an image  คมคณิศร์ ผ่องหิรัญ
        [วพ345.0263 ค146ค] Full Text
        ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง : ศึกษาขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย

    an image  คัมภีร์ นับแสง
        [วพ346.0668 ค261ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย

    an image  จรินทร คิดอ่าน
        [วพ342.084 จ166กFull Text
        การยุติการตั้งครรภ์ : ศึกษากรณีเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจ

    an image  จักรพงษ์ อยู่เย็น
        [วพ342.085 จ223ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิบุคคลล้มละลายในการรับราชการ : ศึกษากรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ

    an image  จินกร แก้วศรี
        [วพ342.06 จ467ปFull Text
        ปัญหากฎหมายการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    an image  จุฑามาศ บุญบาล
        [วพ344.04197 จ628ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต 

    an image  ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
        [วพ344.01255 ฉ229ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของลูกจ้างผู้ประกันตนในกฎในกฎหมายประกันสังคม

    an image  ฉัตรแก้ว สอนศิริ
        [วพ344.04194 ฉ231ค] Full Text
        ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากคนตาย 

    an image  ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช 
        [วพ345.056 ช189ส] Full Text
        สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษากรณีการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง 

    an image  ชวนชม ศักดิ์สนิทวงษ์
        [วพ347.077268] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมลพิษทางเสียง : ศึกษากรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

    an image  ชัชวรรณ อุณหเลขจิตร
        [วพ344.0465357] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    an image  ชัยนเรศ วงศ์สายัณห์
        [วพ345.05386] Full Text
        การนำระบบลูกขุนมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาร้ายแรงในประเทศไทย 

    an image  ชาคริช สุขสมสิน
        [วพ345.0102643462] Full Text
        การระงับคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

    an image  ชำนาญ หยูตุ้ง
        [วพ346.086384533] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

    an image  ชินเชาวน์ เอื้ออารีตระกูล
        [วพ343.071564] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร : ศึกษากรณีพืชผักและผลไม้

    an image  ฌานิศา ภู่เงิน
        [วพ343.071 ฌ111ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษากรณีธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุด 

    an image  ญาณิศา ธีระบัญชร
        [วพ346.072 ญ249ป] Full Text
        ปัญหาและผลบังคับทางกฎหมายของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : ศึกษากรณี สัญญาซื้อขายข้าวขาวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบและรับมอบ

    an image  ฐาปกรณ์ เที่ยงธรรม
        [วพ345.0772 ฐ311ก] Full Text
        การใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ

    an image  ฐิตาพัสว์ ทองมา
        [วพ347.09 ฐ329ก] Full Text
        การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในขั้นตอนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

    an image  ฐิติกร รอดวิจิตร
        มาตรการในการบังคับชำระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน
        Full Text

    an image  ณภัทร นิ่มสอาด
        [วพ344.0162 ณ161] Full Text
        ปัญหาในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย : ศึกษากรณีตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

    an image  ณัฏฐ์ ธนภัทรจิรัฎฐ์
        [วพ342.068 ณ311] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 : ศึกษาเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 8 

    an image  ณัฐพีรภณ บุรพพงษานนท์
        [วพ342.0664 ณ342] Full Text
        ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดใช้เงิน 

    an image  ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
        [วพ347.09 ณ361] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ  

    an image  ณัฐวุฒิ เรืองวงศ์โรจน์
        [วพ344.01 ณ361ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน : ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน 

    an image  ณิชาภา ภูมินายก
        [วพ342.593 ณ561] Full Text
        ปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญไทย 

    an image  ดนัย เหลืองแก่นคูณ
        [วพ345.052 ด123] Full Text
        การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

    an image  ดวงธมล คำวิโส
        [วพ347.09 ด192] Full Text
        การไกล่เกลี่ยคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินในชั้นศาล : ศึกษาเฉพาะกรณีที่มีผู้เสียหาย  

    an image  ดาริน ทุเรียนงาม
        [วพ345.0773 ด429] Full Text
        การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส

    an image  ทรงพล แก้วจุลกาญจน์
        [วพ344.0121 ท141ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกรณีอุกทกภัย 

    an image  ทรงพล บัวรอด
        [วพ342.041 ท141ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการถ่ายโอนภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่งในภาคเอกชนดำเนินการ 

    an image  ทัตดา วีระวุฒิ
        [วพ346.0666 ท343ผ] Full Text
        ผู้ถือหุ้นกับการมีส่วนร่วมความรับผิดในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำกัด 

    an image  เทพชนก ยิ้มละมุล
        [วพ344.0957 ท598ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์พันธุ์พื้นเมืองจากการรุกรานของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น 

    an image  ธนกร คฤโฆษ
        [วพ342.09 ม132ม] Full Text
        มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการยึด อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

    an image  ธนพร ชื่นพัฒนรัฐ
        [วพ342.072 ธ151ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของผู้ถูกคุมขัง

    an image  ธนวินท์ งามวงศ์น้อย 
        [วพ346.0668 ธ156ป] Full Text
        ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดำเนินกิจการสหกรณ์ : ศึกษากรณี การดำเนินกิจการของสหกรณ์การเกษตร

    an image  ธนา พิทยะเวสด์สุนทร
        [วพ347.052 ธ231ปป] Full Text
        ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาในการส่งคำคู่ความและการตรวจสำนวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

    an image  ธวัลพร รักตะเมธากูล
        [วพ345.0243 ธ397ค] Full Text
        ความผิดที่เป็นการก่ออันตราย : ศึกษาความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้

    an image  ธัญรดี นิโลบล
        [วพ345.072 ธ468บFull Text
        บทบาทของศาลในการตรวจคำฟ้องคดีอาญา

    an image  ธันย์ธมนต์ เพชรหวล
        [วพ343.075496Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

    an image  ธันยนันท์ พยัคมะเลิง
        [วพ345.0254 ธ469ก] Full Text
        การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการอุ้มหาย      

    an image  นภาพร เจริญชัยเพชร

        [วพ346.08632 น197ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการทำประกันชีวิตผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติ : ศึกษากรณีนายจ้างเอาประกันชีวิตลูกจ้าง 
 

    an image  นภาพร สุทธิวงษ์
        [วพ346.03 น179ก] Full Text
        การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา : ศึกษาผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน  

    an image  นรินทร์ จุ่มศรี
        [วพ342.0858 น243ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

    an image  นรินทร์ทิพย์ จุ่มศรี
        [วพ345.07702643 น243ก] Full Text
        การอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีหลักการอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา  

    an image  นัทพล เพชรากูล
        [วพ342.0662 น413บ] Full Text
        บทบาทและสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    an image  นิธาน์ พงศาปาน
        [วพ342.0858 น611ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  

    an image  นิศารัตน์ ท้าวโสม
        [วพ342.087 น689ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

    an image  นุชจรินทร์ ศรีนุชศาสตร์
        [วพ343.071 น724ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

    an image  บัณฑิต โต้ทองดี
        [วพ345.02555 บ259ก] Full Text
        กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาการเบี่ยงเบนคดีความรุนแรงในครอบครัว          

    an image  ปฏิมา รุ่งนาค
        [วพ342.068 ป138ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการดำเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

    an image  ปณิตา จิงหะรานนท์
        [วพ346.066 ป147ป] Full Text
        ปัญหาและผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    an image  ปณิธาน ตึงตระกูล
        [วพ345.056 ป148ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย  

    an image  ปภังกร ตรีเทพชาญชัย
        [วพ345.052 ป162ม] Full Text
        มาตรการไต่สวนการตาย : ศึกษามาตรการตรวจสอบ ถ่วงดุล ในการค้นหาความจริงกรณีการตายของผู้ป่วยในความดูแลของแพทย์

    an image  ปภาวรินทร์ จีนสลุต
        [วพ345.06 ป164ป] Full Text
        ปัญหาการรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 : ศึกษากรณีปัญหาการรับฟังถ้อยคำของบุคคลในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในศาล 

    an image  ปรมี หล้าล้ำ 
        [วพ342.07 ป169ป] Full Text
        ปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายไทย

    an image  ปฤษฎี สุนทะศักดิ์
        [วพ345.0268 ป479ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 (3) 

    an image  ปวีณา ไชยสาร
        [วพ344.04232 ป496ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีผลต่อการส่งออกอาหารของไทย : ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Read to cook food)  

    an image  ปัณณวิช ประจวบลาภ
        [วพ345.0772 ป525ด] Full Text
        ดุลยพินิจของศาลในการลดโทษ : ศึกษากรณีจำเลยให้ข้อมูลสำคัญในคดียาเสพติด

    an image  ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา
        [วพ345.0102643 ป545ค] Full Text
        ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส   

    an image  ปิยพร เกษมภักดีพงษ์ 
        [วพ345.05042 ป618บ] Full Text
        บทบาทของอัยการในการกำกับดูแลการสอบสวน : ศึกษากรณีการตรวจสอบการขอออกหมายอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน

    an image  ปิยพรรณ พรหมเมศร
        [วพ345.0272 ป619ก] Full Text
        กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน : ศึกษามาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกแก่ผู้เล่นการพนัน

    an image  ปุณณดา บุญจันทร์
        [วพ345.0253 ป659ก] Full Text
        การรับโทษหนักขึ้น : ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้มีอำนาจบังคับบัญชากระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

    an image  เปี่ยมสุข นาคทอง
        [วพ342.0686 ป799ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิของผู้เคยต้องโทษจำคุกในการรับราชการ : ศึกษากรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ

    an image  ผ่องพรรณ มาบุญมี
        [วพ345.056 ผ225ก] Full Text
        การปฏิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาการใช้โซ่ตรวนต่อจำเลยในห้องพิจารณา

    an image  พงศกร เส็งประเสริฐ
        [วพ342.0684 พ112ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    an image  พงษ์เทพ ทรัพย์ศรี
        [วพ345.0522 พ156ก] Full Text
        การค้นหาตัวบุคคลในที่รโหฐานในเวลากลางคืนของเจ้าพนักงานตำรวจ

    an image  พชรพร หงษ์สุวรรณ
        [วพ345.025553 พ179ห] Full Text
        เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐานระหว่างสามีภริยา      

    an image  พรทิพย์ เผ่าพหล
        [วพ343.071 พ239ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน

    an image  พสธร พันธุ์สุวรรณ
        [วพ342.0664 พ479ป] Full Text
        ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีเทศบาล  

    an image  พิมลรัตน์ ตันสุหัช
        [วพ346.017 พ728ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยใช้เชื้อพันธุ์บริจาคของชายอื่น

    an image  พิสิฐ แจ่มวัฒนะชัย
        [วพ348.01 พ778ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
  

    an image  พีระพัชร กลัดวัง
        [วพ345.06 พ798ก] Full Text
        การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน   

    an image  พุฒิ เอื้อใจ
        [วพ342.066 พ823ก] Full Text
        การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองไทย 

    an image  เพชร จันทร์แทน
        [วพ342.066 พ873ก] Full Text
        การเพิกถอนการออกหมายจับในคดีอาญา 

    an image  ภาณุพงศ์ พิมพ์พิพัฒน์
        [วพ345.025 ภ432ก] Full Text
        การบัญญัติความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้  

    an image  ภูมิภัทร ศาสตร์ศศิ
        [วพ344.041 ภ673อ] Full Text
        อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต         

    an image  มณฑิรา แสงสว่าง
        [วพ345.0773 ม123ก] Full Text
        การบังคับโทษจำคุกศึกษากรณีทัณฑสถานเปิด 

    an image  มรกต เชาวลิตถวิล
        [วพ346.078 ม192ก] Full Text
        การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

    an image  มาละตรี เฮ่าศกุนต์
        [วพ345.052 ม489ท] Full Text
        ทิศทางความเป็นอำนาจเดียวของการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาในประเทศไทย  

    an image  ยอดบุตร ก้อนแก้ว
        [วพ345.056083 ย174ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน  

    an image  รัชดา รางกระโทก
        [วพ343.07868142 ร331ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเลนส์สัมผัส (Contact lens)

    an image  รัชฎาพร รุจิโภไศย
        [วพ347.09 ร326ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค 
 

    an image  รุ่งทิวา แซ่ลิ้ม
        [วพ345.052 ร622ก] Full Text
        การถามปากคำเด็กในฐานะผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน   

    an image  รุ่งนภา ธรรมมา
        [วพ342.068 ร623ก] Full Text
        การเยียวยาความเสียหายแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    an image  วรางคณา ชัยมุงคุณ
        [วพ346.03 ว298ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์

    an image  วรินทร เชื้อบุญช่วย
        [วพ343.0553 ว329ก] Full Text
        การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณียารักษาโรค   
 

    an image  วัชรพล ศรีปักษา
        [วพ345.052 ว378ข] Full Text
        เขตอำนาจสอบสวน : ศึกษากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์   

    an image  วัญรัจน์ ศิวะนารถ
        [วพ342.087 ว388ป] Full Text
        ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

    an image  วัฒนา ทองเปี่ยม
        [วพ344.0121 ว398ผ] Full Text
        ผลกระทบทางกฎหมายต่อการจ้างงานภายหลังการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท ทั่วประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  วายุภักษ์ ทาบุญมา
        [วพ346.086382 ว475พ] Full Text
        พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการสาธารณสุข    

    an image  วิญาภรณ์ น้อยอ่อนโพธิ์
        [วพ343.05262 ว569ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ของคู่สมรส

    an image  วิทวัส ออรัตนชัย
        [วพ342.0853 ว593ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

    an image  วินัย มีบุตรภักดี
        [วพ345.072 ว619ห] Full Text
        เหตุตัดอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ศึกษากรณีเจ้าพนักงานในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง  

    an image  วินัย หมวกมณี
        [วพ345.056 ว621ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย

    an image  วิริยะ ธรรมจักร
        [วพ345.02532 ว694ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กจากสื่อลามก 
 

    an image  วุฒิศักดิ์ เอมะสุวรรณ
        [วพ344.03288 ว869ค] Full Text
        คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา : ศึกษาการช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 

    an image  ศศิประภา อ่อนสระ
        [วพ346.0138 ศ292ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต

    an image  ศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล
        [วพ342.0664 ศ486ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายยกเว้นเขตอำนาจศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2553

    an image  ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ
        [วพ344.0131 ศ686ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบางช่วงเวลา

    an image  ศุภณัฐ ชูลาภ
        [วพ345.052 ศ662บ] Full Text
        บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร

    an image  ศุภเดช แจ่มจิรวัตร
        [วพ344.0159 ศ691ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานคนพิการ

    an image  ศุภโชค บุญเจริญ
        [วพ346.046954 ศ685ม] Full Text
        มาตการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการมิให้สัตว์เลี้ยงตกเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ

    an image  สมฤทธิ์ สุวรรณโณ
        [วพ345.0277 ส276ก] Full Text
        การริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด : ศึกษาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

    an image  สัญชัย ศิริเดช
        [วพ342.088 ส552ป] Full Text
        ปัญหาการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน : ศึกษากรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัย

    an image  สาวิตรี คล้ายทรัพย์
        [วพ344.01 ส687ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ

    an image  สิทธิพร ขันธพร
        [วพ346.086382 ส723ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

    an image  สุจิวรรณ รัตนประทีป
        [วพ342.088 ส755ค] Full Text
        ความรับผิดของรัฐ : ศึกษากรณีการรับภาระเกินปกติ

    an image  สุชาภร วณิชย์สิริกุล
        [วพ345.02 ส761ค] Full Text
        ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดที่ผู้กระทำต้องมีเจตนา

    an image  สุธิรา ศรีละจักร์
        [วพ346.078 ส785ป] Full Text
        ปัญหาการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์

    an image  สุนทร นามแสง
        [วพ345.056 ส788ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างคดี : ศึกษากรณีการปล่อยชั่วคราวในอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี

    an image  สุพจน์ ชนะค้า
        [วพ342.0684 ส826ก] Full Text
        การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ

    an image  สุพัฒ มูลพฤกษ์
        [วพ344.072 ส829ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา

    an image  สุพิชฌาย์ นุชมิตร
        [วพ346.086384 ส831ป] Full Text
        ปัญหาการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ

    an image  สุภาวดี ธีระวงศ์ภิญโญ
        [วพ345.066 ส839ป] Full Text
        ปัญหาการรับฟังพยานบุคคลที่มิได้กระทำต่อหน้าศาลที่เป็นเจ้าของคดี

    an image  สุรีย์ สิงห์ทอง
        [วพ343.07869 ส867ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร

    an image  หฤทัย คมเมธียุทธการ
        [วพ344.0125 ห295ส] Full Text
        สิทธิในการเลิกสัญญาทันทีของลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน

    an image  หฤทัย รัตนระพี
        [วพ345.02 ห295ค] Full Text
        ความผิดฐานก่อการร้าย

    an image  อนันต์ อภิชัยนันท์
        [วพ345.0527 อ168ก] Full Text
        การอายัดตัวผู้ต้องหา

    an image  อนุรักษ์ ศรีทองสุข
        [วพ347.072 อ199ป] Full Text
        ปัญหาความไม่เป็นธรรมในกระบวนพิจารณาคดีมรรยาททนายความของไทย

    an image  อภิชาติ อาวจำปา
        [วพ344.094 อ252ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย

    an image  อภิภู สอนนำ
        [วพ344.01256 อ258ม] Full Text
        มาตรการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกรณีเกิดโรคระบาด (ศึกษาเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009)

    an image  อภิรดี เกษาพร
        [วพ346.086564 อ259ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

    an image  อภิรัฐ บุญทอง
        [วพ345.026 อ261ค] Full Text
        ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษากรณีการบังคับชำระหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    an image  อรรถกรณ์ อ้นอาจ
        [วพ346.017 อ347ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์

    an image  อรุณศรี ไทยยิ่งสมบัติ
        [วพ344.012 อ417ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้างเกี่ยวกับครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะ

    an image  อัญชลี ทำนุรัฐ
        [วพ343.071 อ525ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

    an image  อัญชิสา วสิกชาติ
        [วพ342.088 อ526ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

    an image  อาสา แซ่ลิ้ม
        [วพ344.01 อ673ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

    an image  อาสินีพัฒน์ บัวสรวง
        [วพ342.07 อ673ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 42

    an image  อุทุมพร จุลนิพิฐวงษ์
        [วพ345.072 อ825ค] Full Text
        คำฟ้องคดีอาญา ศึกษาบทบาทศาลในชั้นประทับฟ้อง

    an image  เอกรัฐ ชัดใจ
        [วพ343.07866862 อ879ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปุ๋ย : ศึกษามาตรการเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายปุ๋ยเคมี

    an image  เอมอิสสรา จันทร์เกษม
        [วพ346.044 อ911ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเงินทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง