หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกพร คงบุญ
        [วพ343.052 ก124ปFull Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2)

    an image  กมลชนก เจียรวิวัฒนวงศ์
        [วพ342.075 ก136ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในประเทศไทย  

    an image  กฤติยาภรณ์ ไตรทิพยานนท์
        [วพ346.0432 ก277ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ดินซึ่งได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

    an image  กัญณิการ์ ผาสุข
        [วพ346.038 ก384ค] Full Text
        ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีความรับผิดที่เกิดจากยาเจริญอาหารในเด็ก 

    an image  กันยารัตน์ รูปสมศรี
        [วพ345.07702643 ก392ก] Full Text
        การทบทวนคำพิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

    an image  กิตติพงษ์ เชิดชูจิต
        [วพ345.075 ก674ร] Full Text
        ระบบบันทึกคำพยานในคดีอาญา  

    an image  กิตติพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ
        [วพ342.07 ก674ก] Full Text
        การตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยองค์กรตุลาการ 

    an image  กิตติวัฒน์ จิตวิริยวัฒน์
        [วพ346.078 ก674ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 

    an image  คชาบุญ  กิจมณีโชติ
        [วพ346.078 ค117ก] Full Text
        กฎหมายฟื้นฟูกิจการ : ศึกษากรณีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนการล้มละลาย 

    an image  คุณนิธิ จึงสมาน
        [วพ346.078 ค622ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ 

    an image  จงกลนี พรหมารัตน์
        [วพ346.0486 จ115ป] Full Text
        ปัญหาการตีความข้อยกเว้นการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรในวิธีการวินิจฉัยบำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ในประเทศไทย

    an image  จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์
        [วพ345.07 จ337ก] Full Text
        การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 

    an image  จินตนา อินทรัตน์ 
        [วพ344.0464 จ483ม] Full Text
         มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการส้วมในประเทศไทย 

    an image  เจษฎา เพชรแอน
        [วพ343.071 จ755ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชั่วคราวในคดีผู้บริโภค 

    an image  ฉมาพันธุ์ สัยกุลประดิษฐ์
        [วพ346.059 ฉ142ก] Full Text
        การก่อตั้งทรัสต์เพื่อจัดการทรัพย์มรดก  

    an image  ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ
        [วพ346.0922 ฉ153ก] Full Text
        การบังคับหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นกิจการในคดีล้มละลาย

    an image  ฉัตรพล ปัทมะเศรษฐ
        [วพ347.09 ฉ233ก] Full Text
        กระบวนการระงับข้อพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยกับสหรัฐอเมริกา 

    an image  ชัญญา ชมภูแสง
        [วพ346.038 ช362ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ใหม่ 

    an image  ชาคริต บุญเพิ่ม
        [วพ345.0527 ช463ก] Full Text
        การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ : ศึกษากรณีการจับ

    an image  ชาตินัย โมราราย
        [วพ346.04344 ช519ง] Full Text
        เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย

    an image  ชิสา โรยสูงเนิน
        [วพ347.05 ช576บ] Full Text
        บทบาทของศาลในคดีผู้บริโภคและในคดีปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบ 

    an image  ชุติมา สมจิตต์
        [วพ345.0288 ช617ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครองความสงบสุขสาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดที่กระทบต่อศรัทธาในพุทธศาสนา

    an image  ชุมพล กอบกุลธร
        [วพ347.077 ช627ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเบื้องต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลผู้มีหน้าที่จ่ายและการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกคืน

    an image  ชูพงศ์ กระแสร์
        [วพ346.086 ช671ค] Full Text
        ความยินยอมในการทำสัญญาประกันชีวิต 

    an image  ณัฐถาวดี ลี้ตระกูล
        [วพ345.056 ณ329ส] Full Text
        สิทธิในการมีทนายความ : ศึกษาเปรียบเทียบผลการละเมิดสิทธิในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา 

    an image  ณัฐพงศ์ เผ่าพหล
        [วพ345.056 ณ336ส] Full Text
        สิทธิผู้ต้องหาที่เป็นหญิงมีครรภ์ 

    an image  ณัฐพล เลิศธำรงศักดิ์
        [วพ344.0533 ณ342ข] Full Text
        ขอบเขตและมาตรฐานการควบคุมการพกพาและการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  

    an image  ณัฐพล สินทวีวัฒน์
        [วพ345.072 ณ342อ] Full Text
        องค์กรอาชญากรรมในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการต่อรองคำรับสารภาพ 

    an image  ดรัญพงศ์ อภิรมย์วิไลชัย
        [วพ345.0522 ด131ก] Full Text
        การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน

    an image  ดวงกมล จันทร์รัตน์มณี
        [วพ345.08 ด153ก] Full Text
        การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็ก  

    an image  ธงชัย พ่วงภักดี
        [วพ344.011142 ธ117ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ

    an image  ธนันท์รัฐ ธนกิจนิรันดร์
        [วพ345.0527 ธ213ก] Full Text
        การควบคุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

    an image  ธัญภา สุนทรพิพิธ
        [วพ346.04344 ธ468ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  

    an image  ธันยพร ทรัพย์ตันติกุล
        [วพ343.082026 ธ469ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง : ศึกษากรณีกองทุนรวม 

    an image  ธีระพล โชคนำชัย
        [วพ342.593 ธ667ป] Full Text
        ปัญหาการบัญญัติศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ 

    an image  นพดล ก้อนทอง
        [วพ345.010269 น169บ] Full Text
        บทบาทของศาลในการกลั่นกรองคดีชั้นประทับฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์ 

    an image  นิทราวดี ฤทธิ์พันธุ์
        [วพ347.014 น595ค] Full Text
        ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการทำคำพิพากษาคดีอาญา 

    an image  นิษฐนาถ คงนวล
        [วพ345.0102643 น691ก] Full Text
        การตรวจสอบอำนาจอิสระของพนักงานอัยการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีการสั่งคดีตามดุลพินิจ 

    an image  บัณฑิตย์ นทีรัยไทวะ
        [วพ345.05042 บ262กFull Text
        การสั่งคดีของพนักงานอัยการ : ศึกษาการนำปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาประกอบการพิจารณา

    an image  เบญจวรรณ ณ นคร
        [วพ346.073 บ788ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้สิ้นเปลือง

    an image  ปริฉัตร สุทัศน์ ณ อยุธยา

        [วพ346.082 ป553ร] Full Text
        รูปแบบกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อกรณีการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้สำหรับประเทศไทย 
 

    an image  ปรีชา วงศ์รวิวรรณ
        [วพ345.056 ป468ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ 

    an image  ปวรรษ กมลเสรีรัตน์
        [วพ346.077 ป492ม] Full Text
        มาตรการในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลาย  

    an image  ปิยะสร พวงบุบผา
        [วพ342.060269 ป622ส] Full Text
        สิทธิในการขอบังคับคดีโดยผู้ไม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง      

    an image  พจนา โสภาเจริญวงศ์
        [วพ342.0854 พ172ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 

    an image  พรรณทิพย์ ฉันทะดำรงรัตน์
        [วพ343.071 พ262ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามคำสั่งศาลโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี  

    an image  พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์
        [วพ344.0131 พ516ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำงานด้านการแสดง 

    an image  พิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ 
        [วพ344.02 พ639ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายประกันสังคมในการคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะภาคเกษตรกรรม  

    an image  แพทริญา อรัญมิ่ง
        [วพ346.02 พ959ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

    an image  ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
        [วพ342.062 ภ686ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา  

    an image  มินตรา บัวทอง
        [วพ346.077 ม577ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการยกเว้นทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดา 

    an image  รัตติยา ทาทอง 
        [วพ345.06 ร366ห] Full Text
        หลักความเป็นอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน : วิเคราะห์การกำหนดมาตรฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1

    an image  เลิศศักดิ์ ต้นโต
        [วพ342.085 ล919ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

    an image  วชิราพร จารุวัฒนกุล
        [วพ346.077 ว153ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้และการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วงในคดีล้มละลาย

    an image  วรรณพิศ นิยมฤทธิ์
        ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาลกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
        Full Text

    an image  วรรธนพงศ์ คำดี
        [วพ345.066 ว272ศ] Full Text
        ศาลพิจารณากับการสืบพยานลับหลังจำเลย 

    an image  วัฒนากร สั้นนุ้ย
        [วพ345.05 ว399ม] Full Text
        มิติทางนิติบัญญัติในการลดคดีขึ้นสู่ศาล   

    an image  วาสินี แสงแก้ว
        [วพ343.071 ว492ก] Full Text
        การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ 

    an image  วิชธิดา สกุลบดี
        [วพ345.0527 ว535ก] Full Text
        การเพิกถอนการออกหมายจับในคดีอาญา 

    an image  วิชุดา บูรพาศิริวัฒน์
        [วพ346.0486 ว557ป] Full Text
        ปัญหาระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากความไม่สมบูรณ์  

    an image  วิลาวัณย์ ชอบแต่ง
        [วพ345.0772 ว719ห] Full Text
        เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง         

    an image  วิไลวรรณ์ บุญลอย
        [วพ345.056 ว735ศ] Full Text
        ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต 

    an image  วีระชัย เหลืองประเสริฐ
        [วพ347.077 ว844ก] Full Text
        การเพิกถอนคำพิพากษาโดยศาลที่มีคำพิพากษา  

    an image  วุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์
        [วพ346.078 ว867ก] Full Text
        การบังคับหลักประกันตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544  

    an image  ศจีพร แต้มแก้ว
        [วพ347.05 ศ117ห] Full Text
        หลักการพิพากษาเกินคำขอ : ศึกษาคดีแพ่งทั่วไป  

    an image  ศรสวรรค์ ปุญญัติวรัณ
        [วพ345.02323 ศ151ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

    an image  ศรัณยา กลิ่นสุคนธ์
        [วพ342.087 ศ162ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในความเสมอภาคของผู้พ้นโทษในการศึกษาและทำงาน   

    an image  ศิริพงศ์ ศิริโยธิพันธุ์
        [วพ344.0125 ศ462ป] Full Text
        ปัญหาการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

    an image  ศิริพร โลหะปาน
        [วพ345.0253 ศ463ค] Full Text
        ความผิดฐานชำเราเด็กหญิง : ศึกษากรณีการรับโทษตามกฎหมาย 

    an image  ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ
        [วพ344.01 ศ544ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในงานขนส่ง : ศึกษากรณีการขนส่งสิ่งของโดยรถบรรทุก  

    an image  สถาพร จุฑารัตนพงศ์
        [วพ344.01255 ส182ป] Full Text
        ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม : ศึกษากรณีตาย 

    an image  สมศักดิ์ สุกเพ็ง
        [วพ347.05 ส284อ] Full Text
        อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย    

    an image  สรญา โสภาเจริญวงศ์
        [วพ342.06 ส324ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการออกคำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครอง 

    an image  สายชล จงหมื่นไวย
        [วพ344.01763 ส657ก] Full Text
        การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ : ศึกษากรณีแรงงานภาคเกษตรกรรม 

    an image  สิริพร กังวาฬ
        [วพ344.0125 ส731ห] Full Text
        หลักสุจริตในสัญญาจ้างแรงงาน  

    an image  สุธัญญ์ เกียรติชัยประสพ
        [วพ343.055 ส783ม] Full Text
        มาตรการเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษากรณีตามประมวลรัษฎากร

    an image  สุพัตรา เกตุแก้ว
        [วพ345.02 ส831ก] Full Text
        การจัดประเภทความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดฐานยักยอกกับความผิดฐานลักทรัพย์

    an image  สุพัตรา จงใจงาม
        [วพ345.056 ส831ส] Full Text
        เสรีภาพในการตัดสินใจของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการสอบปากคำ

    an image  สุเวช ชูสังข์
        [วพ344.074 ส882ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    an image  โสภาคย์ วินิจนัยภาค
        [วพ342.083 ส984ก] Full Text
        การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมือง

    an image  อนุวัตร แย้มสงวนศักดิ์
        [วพ344.02 อ223ก] Full Text
        เกณฑ์การกำหนดความคุ้มครองเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ : กรณีเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามกฎหมายประกันสังคม

    an image  อานิตยา มาบัว
        [วพ346.048 อ624ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาแฟรนไชส์

    an image  อินทิรา ดาราพาณิชย์
        [วพ346.02 อ745ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามสัญญาสำเร็จรูป

    an image  อุโฆษ เมาลานนท์
        [วพ346.078 อ779ป] Full Text
        ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการในกิจการขนาดย่อม

    an image  อุดมลักษณ์ ศิริอ่อน
        [วพ345.025 อ793ค] Full Text
        ความไม่ชัดเจนแน่นอนของความผิดฐานทำร้ายร่างกายถึงสาหัส : ศึกษาเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 อนุมาตรา (3) (4) และ (8)

    an image  อุบล ลีราช
        [วพ345.056 อ832ส] Full Text
        สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาสิทธิได้รับการเยี่ยมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

    an image  อุมาพร นาคสุทธิ
        [วพ346.0488 อ846ป] Full Text
        ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain name)

    an image  เอกชัย สินธ์ภักดี
        [วพ342.0684 อ873ป] Full Text
        ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ศึกษากรณีการกระทำความผิดวินัยร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล