หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ.2555

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กาญจนา ประกอบแสง
        [วพ657.95 ก426น] Full Text
        แนวปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

    an image  ชลันดา นุราฤทธิ์ 
        [วพ657.8333 ช238ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจธนาคารที่อยู่ในดัชนี SET 50  
 
 

 

สารนิพนธ์

    an image  ชนิษฐา อิศรี
        [658.155 ช154ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระดับของการลงทุนกับความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่

    an image  พรทิพย์ ทันการ
        [658.152 พ239ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการระหว่างปี 2552-2554

    an image  สุกัญญา สว่างเมือง
        [657.8 ส739ร] Full Text
        ระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย