หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ
        [วพ657.092 พ137ส] Full Text
        สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี : มุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สารนิพนธ์

    an image  กนกพรรณ บันลือทรัพย์
        [658.4012 ก124ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ Balanced scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย  

    an image  จันทนา เจตินัย
        [657.092 จ246ก] Full Text
        การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เพิ่มมูลค่าของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ

    an image  จารุพักตร์ บุตรเอก
        [657.45068 จ328ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  จุฬาลักษณ์ ชมจันทร์
        [657.836 จ864ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับข้อมูลทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  ณัฐพร สิลาโส
        [657.452 ณ341ม] Full Text
        มุมมองผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

    an image  ดวงสมร ศุภจินดา
        [657.0285 ด231ก] Full Text
        การประยุกต์แนวคิด และกรอบการกำกับดูแลสารสนเทศทางการบัญชี กรณีศึกษา บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด

    an image  เบญจมาศ สันติวัฒนาพร
        [658.45 บ785ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบของเกณฑ์ในการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ประกอบการบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปฏิญญา แก้วเจริญ
        [657.9042 ป135ม] Full Text
        มุมมองในการเลือกใช้สำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  สายชล บุญนวม
        [657.092 ส657ก] Full Text
        การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการบัญชี ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    an image  สิทธิฐินี พงษ์พันธุ์
        [657.45 ส722อ] Full Text
        องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

    an image  สุรีรัตน์ ทองเต๊ะ
        [658.4013 ส867ก] Full Text
        การศึกษาความสัมฤทธิ์ผลของการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน(KPI) ในมุมมองของระบบวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ (BSC) : กรณีศึกษา บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด

    an image  เสาวรัตน์ บุญสง่า
        [658.3128 ส944ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชี : ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มการสื่อสารและโทรคมนาคม  

    an image  อุมาพร เกยเลื่อน
        [657.42 อ846ก] Full Text
        การศึกษาต้นแบบการคำนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี จังหวัดขอนแก่น